Saturday, June 9, 2012

တင္းမာေနေသာႏွလံုးသားမ်ား(အာရပ္ကမၻာေလ့လာခ်က္)

ေက်ာ္၀င္း(စစ္ေအးအလြန္) စာအုပ္
တင္းမာေနေသာႏွလံုးသားမ်ား(အာရပ္ကမၻာေလ့လာခ်က္)
စာေရးသူ-ဖာရီဇာခါရီ
နယူး၀ိ(ခ)မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာအဖြဲ၀င္ႏွင့္ABC News မွႏိုင္ငံေရးခြဲျခားစိပ္ျဖာသူ
ဘာသာေရးႏွင့္မဆိုင္
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
စင္စစ္ျပႆနာဇစ္ျမစ္မ်ားမွာအေရွ ႕အလယ္ပိုင္း၏ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးတြင္သာရွိသည္။အာရပ္
ကိစၥသည္ဘာသာေရးျပႆနာမဟုတ္။ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒျပႆနာျဖစ္သည္။ဘင္ဂလဒင္အေန
ႏွင့္အစၥလာမ္ဘာသာေရးအလံကိုကုိင္ထားျခင္းမွာသူ၏ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိကိုယ္ကိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ကိုယ့္ဘာသာခန္႔ထားကာ၊အာရပ္လူထု၏ယံု
ၾကည္မႈကိုအရယူဖို႕ၾကိဳးပမ္းခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။-------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဤေနရာတြင္“အခ်ိန္ကာလ”ကိုလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။အကယ္၍ျပႆနာရင္းျမစ္မွာ
အစၥလာမ္ဘာသာေရးတြင္ရွိသည္ဟုဆိုလွ်င္ပဋိပကၡမ်ားမွာယခုမွအဘယ့္ေၾကာင့္ေပၚထြက္လာရသ
နည္း။အစၥလာမ္ႏွင့္အေနာက္တို႕သည္ရာစုႏွစ္ေပါင္း၁၄ခုမွ်ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ခဲ့ျပီးျဖစ္
ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈႏွစ္ခုၾကားတြင္စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္တိုင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကာလမ်ားကသာပို၍
မ်ားပါသည္။၁၉၄၀အလြန္ႏွစ္မ်ားေလာက္အထိလူနည္းစုဘာသာကြဲမ်ား(အထူးသျဖင့္ဂ်ဴးမ်ား)ႏွိပ္
စက္ညွင့္ပန္းခံရသည္မွာမြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ားထက္အျခားဘာသာေရးလႊမ္းမိုးသည့္ေနရာမ်ားတြင္
ပို၍မ်ားပါသည္။ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ဘာသာကြဲလူနည္းစုမ်ားအေနႏွင့္အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္
အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ၇်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားမွစြန္႕ခြာသြားၾက
သည္မွာ၁၉၄၈အစၥေရးႏိုင္ငံထူေထာင္ျပီးေနာက္ပိုင္းမွျဖစ္သည္။ဤသို႕အာရပ္ေျမကိုဘာေၾကာင့္
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းကိုမူမည္သူမွ်အေလးအနက္ထားစဥ္းစားျခင္းမရွိခဲ့ၾကပါ။

ယခုအခါ“အစၥလာမ္သဘာ၀ဆိုေသာ” အသံကိုက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ၾကားေနရပါသည္။
အစၥလာမ္ဘာသာ၏ပင္ကိုယ္သဘာ၀မွာအေနာက္ဆန္႕က်င္ေရး၊ေမာ္ဒန္ဆန္႕က်င္ေရးလကၡဏာ
ရွိသည္ဟုအာေဘာဖန္တီးလ်က္ရီွၾကသည္။ဤအာေဘာ္၏အေျဖခိုင္မႈရွိ-မရွိကိုလက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား
ႏွင့္စီစစ္ၾကည့္ဖို႕လိုပါသည္။ကမၻာေပၚတြင္မြတ္စလင္လူဦးေရအမ်ားဆံုးေနထိုင္ရာအင္ဒိုနီးရွားကိုၾကည့္
လိုက္ပါ။၁၉၁၉ခုႏွစ္လြတ္လပ္ေရးရျပီးစဥ္ကတည္းကေလာကီႏွင့္ေလာကုတၱရာခြဲျခားက်င့္သံုးေသာ
အစိုးရမ်ားသာအဆက္ဆက္တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ဘာသာေရးကိုအေျခခံကာျဖစ္ေပၚလာေသာအတိုက္
အခံျဖစ္မႈမ်ားသည္မရွိသေလာက္နည္းပါးသည္။ႏွစ္စဥ္စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းကို၇%ပတ္
၀န္းက်င္တြင္ႏွစ္ေပါင္း၃၀နီးပါးမွ်ထိန္းသိမ္းထားႏုိုင္ေသာႏိုင္ငံတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ကမၻာဘဏ္
အဖြဲ႕ၾကီးကပင္တတိယကမၻာ၏စံျပႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ယခုေလာေလာဆယ္
တြင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကိုသမၼတအျဖစ္အမ်ားညီေရြးေကာက္ထားေသာႏုိင္ငံတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
(စာေရးသူဤစာကိုေရးေသာအခ်ိန္ကျဖစ္သည္)

ဗ႐ုတ္ဗရက္ကာလမ်ားမတိုင္မီအာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္လည္းဆရာ၀န္အားလံုး၏၄၀%ရာခိုင္ႏႈန္း
မွာအမ်ိဳးသမီးမ်ားဟုသိရသည္။ထုိစဥ္ကကဘူးျမိဳ႕ေတာ္ဆိုလွ်င္အာရွေဒသတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား
လြတ္လပ္မႈအရွိဆံုးျမဳ႕ၾကီးတစ္ျမိဳ႕ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ဘင္ဂလာဒင္ကတာလီဘန္ပံုစံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို
ႏွစ္ျခိဳက္ေသာလည္းအာဖဂန္လူထုကမူသူႏွင့္ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။

မြတ္စလင္လူဦးေရပဥၥမအမ်ာဆံုးတူရကီကိုဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ပါမည္။အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္
အခ်ိဳ႕ရိွသည့္တိုင္လဟ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီအလုပ္ျဖစ္ေသာႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ေနတိုးအဖြဲ႔က၀င္ႏိုင္
ငံျဖစ္သလိုမၾကာမီပင္ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ဖို႕လည္းရွိေနသည္။ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား၊မာလီစေသာဒီ
မိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားပါထည့္တြက္လိုက္လွ်င္မြတ္စလင္ကမၻာ၏အရပ္ရပ္အေျခအေနကိုမွန္းစႏိုင္သည္။
အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္၊ပါလီမန္ဒီမိုကေရဆီစေသာေခတ္သစ္အျခင္းအရာမ်ားႏွင့္သဟဇာတျဖစ္သ
လိုအေနာက္ႏွင့္လည္းရန္ဘက္မေဆာင္သည္ကိုေတြ႕ပါလိမ့္မည္။တစ္ခုေတာ့ရွိသည္။မြတ္စလင္ႏုိင္
ငံအမ်ား စုမွာတတိယကမၻာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကရာဖြံ႕ျဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းစေသာတတိယကမၻာျပႆနာမ်ား
နွင့္ကင္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။မည္သို႔ပင္ဆိုေစေခတ္မီဖြံကျဖိဳးတိုးတက္ေသာႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာေရး
သူ႕နည္းသူ႕ဟန္ႏွင့္ၾကိဳးပန္းေနေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟူေတာ့အေသအခ်ာဆိုႏုိင္ပါသည္။

စင္စစ္ျပႆနာမွာမြတ္စလင္ကမၻာတြင္၇ွိသည္မဟုတ္ပါ။အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အထူးအျဖင့္အီရန္။အီရတ္၊ဆီးရီးယား၊အီဂ်စ္၊ဂါဇာကမ္းေျမွာင္ေဒသႏွင့္အေနာက္ဖက္ကမ္းစေသာ
ေဒသမ်ားတြင္သာျဖစ္သည္။အာရပ္ကမၻာဟုေယဘုယ်ဆိုႏုိင္ပါလိမ့္မည္။သည္ေဒသၾကီး၏ေထာင့္
တိုင္းေနရာတိုင္းတြင္ငါ့မင္းငါခ်င္းစနစ္ကိုေတြ႕ေနရသလိုလစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္အလွမ္းေ၀းလ်က္ရွိ
သည္။အစြန္းေရာက္အေျခခံ၀ါဒီမ်ား၏ညိွ႕အားကိုအၾကီးအက်ယ္ခံေနရသည္မွာလည္းသည္ေဒသၾကီး
ျဖစ္သည္။အလံေတာ္မီး႐ိႈ႕သူမ်ား၊ရဲရဲေတာက္မူလာၾကီးမ်ားအေသခံဗံုးေဖာက္ခြဲေနသူမ်ားေပၚထြက္
လာသည္မွာလည္းသည္ေဒသၾကီးမွျဖစ္သည္။သည္ျပႆနာအားလံုးမွာဘာသာေရးႏွင့္မဆိုင္ပါ။
ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆက္စပ္သလိုစီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာေလာကီေရးရျပႆ
နာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

အာရပ္ကမၻာမွာမြတ္စလင္တို႕၏အသည္းႏွလံုးဟုဆိုႏုိင္သည့္တိုင္မြတ္စလင္ကမၻာ၏တိုင္း
ျပည္အားလံုးကိုကိုယ္စာမျပဳပါ။ကမၻာေပၚတြင္မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ေပါင္း၁.၂ဘီလီယံ
(ယခု၁.၅)ရွိျပီး၊အာရပ္ကမၻာတြင္ေနထိုင္သူမ်ားမွာသန္း၂၆၀မွ်သာရွိပါသည္။သို႕ႏွင့္တိုင္
အေနာက္တိုင္းမွလူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကမူအစၥလာမ္၊အေရွ႕အလယ္ပို္င္းႏွင့္အာရပ္ဟူေသာစကား
လံုးတို႕ကိုတစ္သေဘာတည္းသံုးေနၾကသည္။စင္စစ္မတူပါ။အာရပ္ကမၻာမွာသူ႕ထူးျခားခ်က္ႏွင့္
သူရွိပါသည္။သူ႕ေနာက္ခံအေၾကာင္းႏွင့္သူျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment