Wednesday, June 20, 2012

ကုရ္အာန္တြင္တိက်ေသာသခ်ၤာေဗဒႏွင့္အခ်ိန္


ကုရ္အာန္တြင္လႈိင္ဂူ က႑ဟူ၍ပါ႐ွိသည္။ ထိုက႑သည္ အခ်ိန္ႏွင့္စပ္လွ်င္း၍
အသိပညာေပးေသာ က႑ျဖစ္သည္။ လူသားကမာၻတြင္ အသံုးျပဳလ်က္႐ွိေသာ အခ်ိန္
ႏွင့္တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါတည္းတြင္ ကြဲျပား ျခားနားေသာ အျခားအခ်ိန္မ်ားလည္း
႐ွိေနေသးေၾကာင္း ကုရ္အာန္္က လက္ေတြ႕ျပသခ်က္ ဟုဆိုရ ေပမည္။

ထိုလႈိင္ဂူက႑၁၀ မွ ၂၆ တြင္ လူငယ္တစ္စုသည္ ဘုရင္တစ္ပါး၏
ဖမ္းဆီးကြက္္မ်က္မႈမွလြတ္ကင္းရန္ လိႈင္ဂူတစ္ခု အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္၍
ထာဝရအ႐ွင္ထံ ခိုလံႈခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ႏွင့္အတူေခြးတစ္ေကာင္ လည္းပါလာခဲ့သည္။
ထိုအခါအ႐ွင္က၎တို႔၏ အၾကားအာ႐ံု ေပၚသို႔၊
တံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္၍ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အိပ္ေစခဲ့သည္။ ထိုဂူေပါက္ဝတြင္
၎တို႔၏ေခြးက ျပင္ဖက္သို႔မ်က္ႏွာမူေသာ အေနအထား ျဖင့္၎
တို႔ႏွင့္အတူအိပ္ေပ်ာ္လ်က္႐ွိခဲ့သည္။ ထိုဂူ၏ အေနအထားမွာ ေနတက္ခ်ိန္ႏွင့္
ေနမြန္းလြဲခ်ိန္ တို႔တြင္ ဂူထဲသို႔ ေနေရာင္ မေရာက္ဘဲ လႈိင္ဂူ၏ ညာဖက္ႏွင့္
ဘယ္ဖက္ကိုသာ ေနေရာင္ေရာက္႐ွိသည္။ ဂူေပါက္ သည္ ေတာင္ဖက္ သို႔မဟုတ္
ေျမာက္္ဖက္သို႔ မ်က္ႏွာမူထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဂူေပါက္ဝမွ
လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆန္႔၍အိပ္ေနေသာေခြး၏ အေန အထားမွာ ျမင္ရသူအဖို႔
(
ျခေသၤ့တစ္ေကာင္ဟု ထင္ ဖြယ္ ရ႐ွိသည္။) အလြန္ေက်ာခ်မ္း၍ သင္လွည့္ေျပး
သြားမည္ျဖစ္သည္ဟုဆိုထားသည္။ ထိုအိပ္ ေပ်ာ္ ေနသူမ်ားအား တေန႔လွ်င္
ဘယ္ဖက္ႏွင့္ ညာဖက္သို႔ ႏွစ္ၾကိမ္ေစာင္းလွည့္ ေစခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕က
လႈိင္ဂူထဲမွ လူအေရအ တြက္ ႏွင့္စပ္လွ်င္းျပီး
လူသံုးဦးႏွင့္ေခြးတစ္ေကာင္ဟုဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က လူ ငါး ဦးႏွင့္
ေခြးတစ္ေကာင္ဟူ၍ မွန္းဆ၍ မျမင္မေတြ႕ပဲဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း လူသံုး ဦး
ႏွင့္ေခြး တစ္ ေကာင္ ဟူ၍လည္း ဆိုၾကသည္။ ထိုလႈိင္ဂူထဲမွ လူဦးေရ အတိအက်ကို
ငါ၏ ေမြးျမဴ ေသာ အ႐ွင္ သာ အတိအက် သိသည္ဟူ၍ အသင္တမန္
ေတာ္ေျပာၾကားပါေလဟုမိန္႔ဆိုထား၏။

၎တို႔သည္ လိႈင္ဂူထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးရာ၊ ကိုးႏွစ္ထည့္ေပါင္း၍
အိပ္စက္ခဲ့ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ အိပ္ရာမွ
ထလာၾကေသာ လူစုအနက္ တစ္စုက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္မွ် အိပ္ စက္ၾက သနည္း
ဟူ၍အျခား အုပ္စုကို ေမးျမန္းခဲ့ၾက၏။ ထိုအခါ အျခားအုပ္စုက၊
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္ ရက္ သို႔ မဟုတ္ေန႔ ဝက္ ေလာက္ အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္ဟု
ဆို၏။ ထိုအခါမည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အိပ္ ခဲ့သည္ကို
အ႐ွင္သာလွ်င္ အတိအက် သိမည္ျဖစ္သည္ဟု တစ္ဦးကဆို၍ ဤေငြ ဒဂၤါး ျဖင့္ လူ တစ္
ေယာက္ ကိုျမိဳ႕ထဲသို႔ ေစလႊတ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ အားလံုးစားသံုးရန္
စင္ၾကယ္သန္႔႐ွင္းေသာ အစား အစာ မ်ားကို ဝယ္ခိုင္းပါဟုတစ္ ေယာက္
ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ လိႈင္ဂူ ထဲမွ လူအားလံုးစားသံုးရန္ ပစၥည္း
သြားဝယ္သူအေနျဖင့္၊ သိုသို သိတ္သိတ္၊ လႈိ႕ဝွက္စြာျဖင့္
သတိႏွင့္သြားရန္ႏွင့္ ဂူထဲတြင္ ၎တို႔ ႐ွိေန သည္ကိုအျခားသူမ်ားမသိရန္မွာ
ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ၎တို႔ကအသင္အား (ေဈးသြား ဝယ္ သူ အား) ျမင္သြားပါက
ခဲေပါက္ ၍ေသဒဏ္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ သာသနာ တြင္း သို႔
အသင့္အား ဓမၼဝင္ေစခဲ့မည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါက အသင္သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ေအာင္
္ျမင္ သူမျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့ေပ။ လိႈင္ဂူအတြင္းမွ လူတစ္စုသည္ ၎တို႔
လိႈင္ဂူထဲတြင္ အိပ္စက္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ ကာ လသည္ တစ္ရက္မွ် ေလာက္ဟု ထင္မွတ္၍
ထိုလိႈင္ဂူ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ ခိုလံႈခဲ့ ရေသာ ေနာက္ ဆံုး အျဖစ္ အပ်က္
မ်ားကို ေကာင္းစြာသတိရလွ်က္႐ွိခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ဘာသာ သာသနာ ကိုင္း႐ိႈင္း
သူ လူငယ္တစ္စု ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ယံုၾကည္ေသာ သာသနာကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ဘုရင္၏
အား ဓမၼ ခိုင္းေစခ်က္မွ ကင္းေဝးရန္ လိႈင္ဂူထဲတြင္ အ႐ွင့္ထံခိုလႈံခဲ့
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအေၾကာင္း အရာကို ကုရ္အာန္တြင္ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ အလႅာဟ္က မိမိ၏
ကတိအတိုင္း ေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သည္ကို လူသားမ်ားအား
အသိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္း တူစြာေကယာမသ္ကမာၻ႕တရားစီရင္ မည့္ေန႔သည္
ဧကန္မုခ် လံုးဝ ဥႆံုျဖစ္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေကယာ မသ္ ေန႔ ျပန္႐ွင္ထ ၾက
သူတိုင္းသည္ လည္း ေဖာ္ျပပါ လိႈင္ဂူထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀၀) အိပ္ေပ်ာ္ရာမွ
ျပန္လည္ ထလာၾက ေသာ လူတစ္စုကဲ့ သို႔ တစ္ေအာင့္မွ်ပင္ ႐ွိမည္ဟု ခံစားၾက
ရမည္ကို လက္ေတြ႕ ျပျခင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ သည္။ ထုိလိႈင္ဂူထဲမွ လူတစ္ေယာက္က
ေဈးထဲသို႔ စားေသာက္ဖြယ္ရာ သြားဝယ္ ရာ၌ ၎တို႔ အား ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္
ခဲ့ေသာဘုရင္၏ ေခတ္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအခ်ိန္၌ ထိုေဈးလာဝယ္
သူ ဝတ္စားဆင္ယဥ္မႈ ႏွင့္ ထိုသူသံုးစြဲေသာ ေငြဒဂၤါးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕
ျခင္းျဖင့္ ထူး ဆန္း အံ ့ၾသ ဘြယ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုမွတဆင့္ ထိုသတင္း
သည္လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ ႐ွိေသာ ဘုရင္ ထံ သို႔ ေရာက္ ႐ွိခဲ့ သည္။
လူတို႔၏ အျမင္တြင္ ေဈးဝယ္လာသူအား အံ့ၾသ စြာျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း ၾကည္ ့ၾက
ျခင္း ေၾကာင့္ ေဈးဝယ္ လာ သူသည္ ဘုရင္၏ ဒုကၡေပးမႈကို စိုးရိမ္
အျခားအေဖာ္မ်ားက်န္႐ွိရာ လိႈင္ဂူသို႔ ျပန္သြား ဖြယ္ရာ႐ွိ သည္။ ထုိဂူမွ
အုပ္စု တစ္စုလုံး ေတာနက္အတြင္းသုိ႔ ထြက္ေျပး သြားရာ၊ လက္႐ွိ အုပ္ခ်ဳပ္
လွ်က္႐ွိေသာ ဘုရင္ က တုိ႔၏ ေနာက္မွ လိုက္သည္။ ေနာက္ဆံုး ဘုရင္ စိတ္
တြင္ ဆက္ လက္ မလိုက္လို ေတာ့ပဲ ထို သူေတာ္စဥ္ မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ
ေနရာတြင္ ဦးခ်ရာ ေဆာက္ အဦး ေဆာက္လုပ္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ပံု႐ွိ၏။
ဆက္လက္၍ ထိုသူမ်ားသည္ မည္မွ် အတိုင္းအ တာအ ထိဆက္လက္အသက္႐ွင္ၾကသည္၊
သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္အိပ္ေပ်ာ္သြားၾကသည္ဟူ၍ ေဖာ္ ျပထားျခင္းမ႐ွိေပ။

၎တို႔ အိပ္စက္ ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ စပ္လွ်င္းျပီး၁၈း၂၅ (၎တို႔သည္
ႏွစ္ေပါင္းသံုးရာတြင္ ကိုးႏွစ္ေပါင္း ထည့္၍ အိပ္စက္ ၾကသည္ဟုဆိုထားသည္။)
ကုရ္အာန္တြင္ အထက္မွ ႏွစ္ေပါင္း သံုးရာ တြင္ ကိုးႏွစ္ ေပါင္း ထည့္
ျခင္းဟူေသာ စကားသည္ မည္သည့္ေခတ္ မည္သည့္ လူတစ္ ဦးတစ္ေယာက္ ကမွ် ျငင္း
ပြား မရေသာ အသံုး အႏႈံ ျဖစ္သည္။ ကမာၻတြင္ Solar Calendar (ေနျပကၡဒိန္)
ႏွင့္ Lunar Calendar (လျပကၡဒိန္) ဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား သံုးစြဲၾကသည္။
ေနျပကၡဒိန္၏ ႏွစ္ေပါင္း သံုးရာသည္ ျပကၡဒိန္၏ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၉ႏွစ္
္ျဖစ္သည္ အကယ္ ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀ ဟု အထက္ပါ အာယာသ္ တြင္ ေဖာ္ျပထား ပါက
လူသားမ်ား အေနျဖင့္ လျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀ သို႔မဟုတ္ ေနျပကၡဒိန္အရ
ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀လားဟူ ေစာရကတက္ မရႏိုင္ရန္ အတိအက် ေနျပကၡဒိန္
အရႏွစ္သံုးရာ၊ ျပကၡဒိန္ အရ ၃၀၉ႏွစ္ျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုနည္း တူစြာ ေကယာမသ္ျပန္ လည္႐ွင္ သန္ၾက ရာတြင္လည္း
ဘရ္ဇခ္ဟူေသာအခ်ိန္ႏွင့္အာကာသ၏ လႊမ္းမိုးမႈမွ ကင္းေဝးေသာ ေနရာမွ
ျပန္လည္ထၾကသည့္အခါ အထက္မွ လိႈင္ဂူေန လူသားမ်ားကဲ့သို႔ တစ္ရက္၊ ေန႔တစ္ဝက္၊
တစ္နာရီ၊ တစ္ေအာင့္ဟုထင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။


No comments:

Post a Comment