Wednesday, June 20, 2012

ကမာၻေအးတရား (ဃာဇီ မုဟမ္ၼဒ္ ဟာရွင္မ္)ကမာၻေအးတရား (ဃာဇီ မုဟမ္ၼဒ္ ဟာရွင္မ္)
ျမန္မာ့အသံမွ အသံလႊင့္သည့္ေန႔။ ။၂၂-၁၂-၁၉၅၀

ကမာၻ႕ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားအား သြန္သင္ဆံုးမၾသ၀ါဒေပး၍ ႏွစ္ဘ၀၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရန္ အလို႔ငွာ နိစ္ၥထာ၀ရတည္ရွိေနေတာ္မူေသာ အလ္ႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ေခတ္တိုင္း၊ နယ္တိုင္းတြင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ တမန္ေတာ္မ်ားအား ေစလႊတ္ေတာ္ မူခဲ့သည္မွာ ကမၻာ့ သမိုင္းတြင္ အလြန္ ထင္ရွားပါတယ္။ယခင္ႏွစ္ေပါင္း (၁၃၀၀) ေက်ာ္က အေရးဗီးယား တိုင္းျပည္၏ ရာဇ၀င္ကို ျပန္လည္ၾကည့္လွ်င္ တမန္ေတာ္အီစာ () သခင္ပြင့္ေတာ္မူ ၿပီးသည့္ေနာက္ တမန္ေတာ္မ်ား၏အဆက္သည္ အတန္ငယ္ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့တယ္။
ထိုအခ်ိန္ အရဗ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တရားႏွင့္ လံုး၀ကင္းကြာၿပီး ေသရည္ေသရက္ ေသာက္စားျခင္း၊ အရမ္းမဲ့သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားျခင္း၊ အတိုးႀကီးစားျခင္း၊ ကၽြန္အေရာင္း အ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူတန္းစားခြဲျခားျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္း၊ ေယာက္ခမအေခၚခံရမည္ကိုစိုး၍ သမီးေလးမ်ားကို အရွင္လတ္လတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းအစရွိသည့္ ဒုစ႐ိုက္မ်ားတြင္ အလြန္ႀကီးလြန္ ၊အကၽြံႀကီး ကၽြံ၍ အမွားႀကီးမွားေနခဲ့ၾကတယ္။ သူတစ္လူ ငါတစ္မင္း၊ အဓမ္ၼဇာတ္ခင္းေနခဲ့ ၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တြင္ နည္းေပးလမ္းျပသြန္သင္ဆံုးမမည့္သူဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ်မရွိခဲ့ဘူး။

ယခုကဲ့သို႔ ကမၻာႀကီးအပ်က္ႀကီး ပ်က္ေနသည့္ အခ်ိန္ကမၻာ လူထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးသည္ ကမၻာေအးတရားေဟာေျပာမည့္ ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးကို အထူးလိုလားေနခဲ့ၾကတယ္။ လိုလားေန ခဲ့ၾကသည့္အေလ်ာက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ခရစ္သက္ၠရာဇ္ (၅၇၁) ဧၿပီလ (၂၀ )ရက္ ရဗီအြလ္ေအာင္၀လ္လ( )ရက္ ၊တနလၤာေန႔တြင္ ကမ္ၻာ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တမန္ေတာ္ မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ) သခင္အား ကမၻာေအး တရားေဟာၾကားရန္အလို႔ငွာ ကမာ႕ၻဂ႐ုဏာရွင္အျဖစ္ႏွင့္ မက္ၠဟ္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ပြင့္ေစေတာ္မူခဲ့တယ္။

ယခု ကမၻာေပၚရွိ သန္းေပါင္း (၇၀၀ )ေက်ာ္ မြတ္စ္လင္မ္ မ်ားသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ)ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ရဗီအုလ္ ေအာင္၀လ္ လတြင္ ၀မ္းအားရေသာင္းေသာင္းျဖျဖ တမန္ေတာ္ မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ)ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ားက်င္းပၾကတယ္။ ကမၻာ့ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး၏ ကမၻာေအး တရားကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကတယ္။ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အဓိ႒ာန္ မ်ား ျပဳၾကတယ္။

တမန္ေတာ္မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ)သည္ ေမတ္ၱာတရားကို လက္ကိုင္ ထားၿပီး သဘာ၀၏ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းလွေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရး ရာမ်ားကို သက္ေတာ္ (၄၀) အထိ ေလ့လာခဲ့ရာ ငယ္ရြယ္ စဥ္မွာပင္ လူထုထံမွ ဆြာဒိက္ ေျဖာင့္မွန္သူ ၊အမီန္သစ္ၥာရွိသူဟူေသာ ဘြဲ႕ထူးမ်ားကို ဆြတ္ခူး ႏိုင္ခဲ့တယ္။သက္ေတာ္ (၄၀) ရွိသည့္အခါ အလႅာ အရွင္ျမတ္သည္ ကမၻာသူကမ္ၻာသား အားလံုးတို႔အတြက္ ကမၻာ့တစ္သက္ လူ႕သက္ တမ္းတြင္ မလႊဲမေရွာင္သာေတြ႕ ႀကံဳရမည့္ေနေရးထိုင္ေရး၊ စားေရး ေသာက္ေရး၊ ပညာေရး၊ ေပါင္းသင္ဆက္ဆံေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး ႏွင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္ရန္အတြက္ တမန္ ေတာ္ မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ)အား ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေတာ္မူ၍ ပထမဦးဆံုးေအာက္ပါအယသ္ မုက္ၡပါဌ္ေတာ္ကို ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့ တယ္။

(
အို - မုဟမ္ၼဒ္) ကမၻာ့အ၀ွန္းအား ေမြးျမဴ ေစာင္မ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ အရွင္၏နာမေတာ္ကိုတသလ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္မည့္ကုရ္အာန္ကို ဖတ္ရြတ္ သရဇ္ၥ်ယ္ပါေလ။ ထိုအရွင္သည္ လူသားမ်ားအား ေသြးခဲျဖင္႕ဖန္ဆင္းေတာ္ မူသည္။ အသင္အၿမဲတေစ ဖတ္ပါေလ။ သင့္အား ေမြးျမဴ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္သည္ တန္ခိုးဂုဏ္ေတာ္ အလြန္ႀကီးကဲျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။ ထိုအရွင္သည္ ကေလာင္ႏွင့္ ေရးသားျခင္းကို သင္ျပေတာ္ မူသည္။ လူသား မသိရွိခဲ႕ေသာ အရာမ်ားကိုလည္း သိနား လည္ေအာင္ အသိတရားေပးသနား ေတာ္မူသည္။
ကုရ္အာန္ (၉၆း၁-)

တမန္ေတာ္ မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ)ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္တြင္ ဤသို႔ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရွိတယ္။

ငါအရွင္သည္ သင္(မုဟမ္ၼဒ္)အား ကမၻာ့ က႐ုဏာရွင္ အျဖစ္ႏွင့္ ေစလႊတ္ ေတာ္မူတယ္။ ကုရ္အာန္ (၂၁း၁၀၇)

အသင္ (မုဟမ္ၼဒ္)သည္ တည့္မတ္မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္ေပၚ၌ မားမားႀကီး ရပ္တည္လ်က္ရွိေနေပသည္။ ကုရ္အာန္ (၄၃း၄၃)

(
အို-မုဟမ္ၼဒ္) ကမာၻသူ ကမၻာသားမ်ားအား ဤသို႔ေျပာၾကား လိုက္ပါ။ အသင္တုိ႔သည္ အလ္ႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား တကယ္ခ်စ္ေၾကာက္႐ိုေသၾကလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အမိန္႔ၾသ၀ါဒ မ်ားကို တသေ၀မတိမ္း လိုက္နာၾကရမည္။ သို့ျဖစ္လွ်င္ ထိုအရွင္ျမတ္ သည္ အသင္တို႔အား ခ်စ္ေတာ္မူမည္။
ကုရ္အာန္ (၃း၃၁)
ကမာၻၾကီးတြင္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားသည္ ေလးမ်ိဳးေလးစား ရွိပါတယ္။
၁ အရွင့္တာ၀န္မ်ား
၂ မိမိ၏တာ၀န္မ်ား
၃ လူထု၏တာ၀န္မ်ား
၄ ကမၻာ့ေ၀ေနယ်သတ္ၱ၀ါမ်ား၏ တာ၀န္မ်ား
ေဖာ္ျပပါ တာ၀န္ ၀တ္ၱရားမ်ားကို ေက်ပြန္ၾကသည္ႏွင့္အမွ် ကမၻာႀကီးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိေပမယ္။ တာ၀န္ နည္းနည္းပ်က္ကြက္လွ်င္ ဆူပူမႈ နည္းနည္းျဖစ္မယ္။ တာ၀န္မ်ားမ်ား ပ်က္ကြက္လွ်င္ ဆူပူမႈလည္း မ်ားမ်ားျဖစ္မယ္။ တာ၀န္မ်ား လံုး၀ပ်က္ကြက္လွ်င္ ကမၻာႀကီး အပ်က္ႀကီး ပ်က္စီးသြားမယ္ကို လူတိုင္းသိထားေစလိုပါတယ္။

တမန္ေတာ္ မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ)သည္ ေဖာ္ျပပါ တာ၀န္၀တ္ၱရားမ်ား ကို တိက်ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အစၥလာမ္၏အုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ အေျခခံတရားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ကမၻာသို႔ေက်ညာခဲ့တယ္။

တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာလံုး၀မရွိ၊ မုဟမ္ၼဒ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အေျခခံတရားကို ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသံုးပါးလံုးျဖင့္ ယံုၾကည္လက္ခံသူကို မြတ္စ္လင္မ္လို႔ေခၚတယ္။ ဒီလိုယံုၾကည္တဲ့ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအတြက္ ...
၁ အရွင့္တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တမန္ေတာ္မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ)သည္ အမိန္႔ႀကီး ()ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ေက်ညာခဲ့တယ္။

(
က) အသင္တို့သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားယံုၾကည္ၾကရမည္။
(
) အသင္တို့သည္တစ္ေန့လွ်င္()ႀကိမ္ဆြလာသ္၀တ္ျပဳၾကရမည္။
(
) တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္လဆြီယာမ္ဥပုသ္ေဆာက္တည္ၾကရမည္။
(
) ဆင္းရဲသားမ်ားကိုဇကားသ္ေပးလွဴၾကရမည္။
(
) တတ္ႏိုင္ကုန္လွ်င္ တစ္သက္တစ္ခါ မက္ၠာဟ္ၿမိဳ႔သို႔သြား ေရာက္ဟဂ်္ျပဳၾကရမည္။ ဒါေတြဟာ အရွင္၏တာ၀န္ေတြပဲ။

၂ မိမိတာ၀န္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တမန္ေတာ္မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ)သည္ ဤသို႔ အမိန္႔ႀကီးငါးရပ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာတယ္။
(
က) ပထမ အသင္တို႔ေသြးစည္းၾကရမည္။
(
) ဒုတိယ ပညာဆည္းပူးၾကရမည္။
(
) တတိယ တရားေသာ အာဏာပိုင္မ်ား၏အမိန္႔ကို နာခံၾကရမည္။
(
) စတုတၱ ၾကဥ္ေရွာင္အပ္ေသာအရာမ်ားကို လံုး၀ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကရမည္။
(
) ပဥ္ၥမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကို တိုက္ၾကရမည္။
ဒါေတြဟာ မိမိတို႔၏တာ၀န္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

၃ လူထုတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တမန္ေတာ္မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ)သည္ ဤသို႔မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့တယ္။
လူထုအနက္ အေကာင္းဆံုးေသာသူသည္ လူထုအက်ိဳး ေဆာင္သူပင္ ျဖစ္တယ္။ လူထုအက်ိဳးေဆာင္ျခင္းသည္ အမြန္ျမတ္ဆံုး လုပ္ငန္း ျဖစ္တယ္။ ငယ္ရြယ္သူကို မသနား ႀကီးသူကို မေလးစားေသာ သူသည္ငါ၏အသင္း၀င္မဟုတ္။

မိမိအိမ္နီးနားခ်င္းကို ဒုကၡေပးေသာသူသည္ မြတ္စ္လင္မ္ မဟုတ္ဟု တမန္ေတာ္မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ)သည္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ က်မ္းသစ္ၥာ ဆိုၿပီး ေလးေလး နက္နက္ႀကီး မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တယ္။


မြတ္စလင္မ္မွန္လွ်င္ မိမိႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ျဖင့္ လည္းေကာင္း မည္သူ႕ကိုမွ ဒုကၡမေပးရဘူး။ မိမိအတြက္ ႏွစ္ၿခိဳက္တာ ကို သူမ်ားအတြက္လည္း ႏွစ္ၿခိဳက္ရမည္။

အေရးဗီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားထက္မသာ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားသည္လည္းအေရးဗီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားထက္မသာ အသင္တို႔အားလံုးသည္အာဒမ္ႏွင့္ဧ၀၏သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾက တယ္။ အာဒမ္ကို အရွင္သည္ ေျမႏွင့္ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူတယ္

ကမၻာသူ ကမၻာသား အားလံုးတို႔သည္ ညီရင္းအစ္ကိုမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္သက္ေသခံတယ္။ဒါေတြဟာ လူထုႏွင့္ပတ္သက္တဲ့တာ၀န္ေတြပဲ။

၄ လူထုတာ၀န္ေတြေက်ႁပြန္႐ံုႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တာ၀န္ မကုန္ေသးပါ။ ကမၻာ့တန္ဆာပလာမ်ားျဖစ္တဲ့ မိုး၊ ေျမ၊ ေန၊ လ နက္ၡတ္တာရာ၊ ေတာ ေတာင္၊အဟိတ္တရိတ္၊ သက္ရွိ သက္မဲ့၊ ပုပုရြရြဟူသမွ်တို႔၏တာ၀န္ေတြ လည္း အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ) သခင္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တယ္။
ေ၀ေနယ်သတ္ၱ၀ါအားလံုးတို့သည္အလ္ႅာဟ္အရွင္၏ အိမ္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္တယ္။

ဒီအမိန့္ေတာ္အရ လူေတြထားဘိဦး ကၽြဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္ အစရွိ သည့္ တိရိစၦာန္မ်ားပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕အိမ္ေထာင္စုတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေန ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင္႕ တမန္ေတာ္ မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ)ကမိန့္ေတာ္မူခဲ႕တယ္။
အသင္စီးမည့္ ကုလားအုတ္ကို မစီးမီက်န္းမာ/မမာ သင့္၀န္ကို ထမ္းႏိုင္ / မထမ္းႏိုင္ကို ၾကည့္ပါ။

တမန္ေတာ္ မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ)သည္ ေဖာ္ျပပါစကားရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္သက္အသံေကာင္းဟစ္သြားခဲ့သည္မဟုတ္။ တမန္ေတာ္မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ)သခင္သည္ (၂၃) ႏွစ္အတြင္း ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပပါ စကားရပ္မ်ားကို ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္ စံျပအျဖစ္ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးျပခဲ့တယ္။

တမန္ေတာ္ မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ)သည္ ယခုကမၻာ့ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ အထူး႐ႈပ္ေထြးေပြလီလ်က္ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ -

၁။ အရမ္းမဲ့သတ္ျဖတ္မႈကို ပိတ္ပင္ခဲ့တယ္။

၂။ ေၾကးပိုင္၊ ကၽြန္ပိုင္စနစ္ဆိုးကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့တယ္။

၃။ အတိုးႀကီးစားမႈကို တားဆီးခဲ့တယ္။

၄။ လူတန္းစားခြဲျခားမႈကို လံုး၀ ဖ်က္သိမ္းခဲ့တယ္။

၅။ မတရားစီးပြားရွာေသာ ဓနရွင္မ်ား၏ လက္၀ါးႀကီး အုပ္မႈကို ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ခဲ့တယ္။

၆။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဆင့္အတန္းကို တကယ္တန္း ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့တယ္။

၇။ ပညာေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ျပႆနာကိုအထူး ေျဖရွင္း ေပးခဲ့တယ္။

၈။ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ကမ္ၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။


၉။ ဗရမ္းဗတာ ျဖစ္ေနတဲ့အရဗ္လူမ်ိဳးမ်ားကို ကမ္ၻာ့ လူခၽြန္ လူမြန္မ်ားျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးေပးခဲ့တယ္။

၁၀။ ေမွာင္အတိက်ေနေသာ ကမ္ၻာႀကီးကို အလင္းေရာင္ ေပးၿပီး ကမ္ၻာေအးတရားေဟာေျပာႏိုင္ခဲ့တယ္။

၁၁။ ကမၻာ့တစ္သက္ေတြ႕ ႀကံဳရမည့္ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကိုထားခဲ့တယ္။

ဒီအေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်ရာဇ၀င္သမိုင္း (11th Edition) အလ္ကုရ္အာန္အခန္းတြင္ ဘာသာတရား သင္ၾကား ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ) သခင္ သည္ အေအာင္ျမင္ ဆံုး ပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္သည္ဟု အထင္အရွား မွတ္တမ္းတင္ ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ယခုလည္း ကမၻာႀကီးတြင္ တတိယ ကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္မည့္ စစ္ရိပ္ စစ္ေငြ႕ေတြ ေပၚေပါက္လာျပန္ၿပီ၊ ငါတို႔ ကမၻာႀကီး အပ်က္ ႀကီး ပ်က္စီးရဦး ေတာ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ ကမၻာေအးတရားကို ၾကားနာၾကၿပီး ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေအာင္ျမင္သည္အထိ စြမ္းစြမ္း တမံ ေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာၾသဘာမ်ားသည္ တမန္ေတာ္မုဟမ္ၼဒ္(ဆြ)သခင္အေပၚ အၿမဲက်ေရာက္ပါေစသတည္း။

(
ဃာဇီ မုဟမ္ၼဒ္ ဟာရွင္မ္)
၁၉၅၀ခုႏွစ္ ၊ဒီဇင္ဘာလ၊(၂၂)ရက္

No comments:

Post a Comment