Thursday, June 21, 2012

အေနာက္ႏိုင္ငံမွာအမ်ိဳးသမီးေတြအစၥလာမ္ကိုဘာေၾကာင့္လက္ခံလာၾကသလဲ


အေနာက္ႏိုင္ငံမွာအမ်ိဳးသမီးေတြအစၥလမ္ကိုဘာေၾကာင့္လက္ခံလာၾကသလဲ


၁၉၉၃ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္ေန႕ထုတ္ေက်ာ္ၾကားေသာ London Times လန္ဒန္တိုင္းမ္း သတင္းစာက
ျဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္သာသနာျပန္႕ပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍အလြန္ျပည့္စံုသည့္ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္
ကိုေဖာ္ျပထားသည္။`ျဗိတိန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစၥလာမ္ကိုအဘယ့္ေၾကာင့္လက္ခံေနၾကသနည္း´ဟူ၍
လည္းေခါင္းစဥ္တပ္ထားပါသည္။

`အေနာက္သတင္းဌာနမ်ားကအစၥလာမ္အေပၚတြင္ရန္သူပမာမုန္းထားသည့္သေဘာတရားကိုက်င့္သံုး
ေနပါလွ်က္အစၥလာမ္သည္အေနာက္တိုင္း၏ႏွလံုးသားကိုအဘယ့္ေၾကာင့္ေအာင္ျမင္သိမ္းပိုက္ေနသနည္း´
ဟူ၍လည္းသတင္းစာကေစာေၾကာလိုက္ပါသည္။
ေဆာင္းပါးကဤသိုဆက္လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
`ယခုအခါျဗိတိန္ႏိုင္ငံသားအျမားအျပားတို႕သည္အစၥလာမ္ကိုလက္ခံလာလွ်က္ရွိၾကသည္။အလားတူဟူ၍
အတိတ္ကာလေပၚေပါက္ခဲ့ဘူးသည္မရွိပါ။ျဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္အေျခခ်လာသူတိုက၏အေရအတြက္အမ်ားအ
ျပားပါ၀င္သည္။သိုေသာ္ျဗိတိန္ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္တို႕၏အစၥလာမ္သို႕ကူးေျပာင္းသည့္ဦးေရကလည္းတိုးလွ်က္
ရွိရာရွိျပီးဦးေရကုိပို၍တိုးပြားသြားေစသည္။လက္ရွိႏႈန္းအတိုင္းတိုးပြားေနေသာ္လာမည့္အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ကာ
လအတြင္းတြင္အစၥလာမ္ကိုကူးေျပာင္းလက္ခံေသာျဗိတိန္ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္တို၏အေရအတြက္သည္ဘိုး
ေဘးအစဥ္အဆက္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ျဖစ္လာခဲ့ၾကေသာမိမိတို႕၏ႏိုင္ငံမ်ားကိုစြန္႕ခြာလာသူမြတ္စလင္(မ္)
ဦးေရထက္ပိုလာမည္ဟုမွန္းဆရသည္။´
လန္ဒန္တိုင္းကလည္းဤသို႕၀န္ခံေဖၚျပလိုက္ပါသည္။
`အေနာက္တိုင္းသတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းေလာကအစၥလာမ္ႏွင့္မြတ္စလင္(မ္)တို႕၏ရုပ္သြင္ကိုအစဥ္သျဖင့္
လက္မခံဘဲျငင္းပယ္သည့္အျဖစ္ႏွင့္တင္ျပလာခဲ့သည္။ထို႕သိုကလက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိသည့္ပံုပ်က္အသြင္ႏွင့္
တင္ျပဦးေရသည္လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ၾကီးတိုးပြားလာလွ်က္ပင္ရွိသည္။စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ရသည္မွာျဗိတိန္ႏိုင္
ငံသားစစ္စစ္ေနာက္တိုးမြတ္စလင္မ္မ်ားတြင္အလြန္ၾကီးမားေသာအစိတ္အပိုင္းမွာအမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေန
သည္ကိုေတြ႕ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္´
လန္ဒန္တိုင္း(မ္)ေဖာ္ျပခ်က္အရပင္အေမရိကန္ေနာက္တိုးမြတ္စလင္မ္တြင္အမ်ိဳးသားထက္အမ်ိဳးသမီး
ဦးေရကေလးဆပိုသည္ဟုသိရသည္။ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌လည္းေနာက္တိုးမြတ္စလင္မ္မ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီးဦးေရ
ကမ်ားစြာပိုသည္ဟုသိရသည္။ဤသို႕မြတ္စလင္မ္အျဖစ္ခံယူလာသူမ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီးဦးေရကမ်ားသျဖင့္
သတင္းစာကေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားလိုက္ပါသည္း
“It is more ironic that most British converts should be women, given the spread view in
the West that Islam treats women poorly.”
`အစၥလာမ္ကအမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုႏွိမ့္ႏွိမ့္ခ်ခ်ဆက္ဆံသည္ဟူေသာအျမင္ကိုအေနာက္ကမၻာတစ္ခုလံုးတြင္အ
က်ယ္အျပန္႕ ျပန္ႏွံ႕ေအာင္ျဖန္႕ထားသည္။သိုလင့္ကစား ျဗိတိန္လူမ်ိဳးေနာက္တိုးမြတ္စလင္မ္အမ်ားစုသည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။ဤသည္မွာ အဆီအေငၚမတည့္ေသာအျဖစ္၊ခုတ္ရာတျခားရွရာတလြဲအျဖစ္
မ်ိဳးဟုပင္ဆိုရေပမည္။´

အေနာက္ကမၻာတြင္အစၥလာမ္သည္အဘယ့္ေၾကာင့္လ်င္ျမန္ေသာႏႈန္းျဖင့္ျပန္႕ႏွံ႕ေနသနည္း..?
ဤသို႕သတင္းစာကေမးခြန္းထုတ္ထားျပီးေမးခြန္း၏အေျဖအျဖစ္ႏွင္သတင္းစာကပင္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားလည္း
ေပးထားသည္။
`စလ္မာန္ရပ္(ရွ္)ဒီ ၏အေရးကိစၥေက်ာ္ေက်ာ္ၾကားၾကားျဖစ္လာခ်ိန္မွစ၍လူအမ်ားအျပားသည္အစၥလာမ္ကို
ေလ့လာလိုစိတ္မ်ားျပင္းျပင္းျပလာခဲ့သည္။ထို႕ျပင္`ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲ´ႏွင့္`ေဘာ့စနီးယား´တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့
ေသာမြတ္စလင္မ္တို႕၏၀မ္းနည္းဖြယ္အျဖစ္ဆိုးတို႕ကလည္းအစၥလာမ္အေပၚတြင္စာနာစိတ္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚ
လာေစခဲ့သည္။တဖန္အေနာက္ႏိုင္ငံမွတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ Comparative Study of World Relegion
ကမၻာ့ဘာသာေပါင္းစ့ုကိုႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာသည့္ဘာသာရပ္ကလည္းထြန္းကားလွ်က္ရွိသည္။ထိုဘာသာရပ္
ကိုသင္ယူရာမွလည္းမ်ားစြာေသာသူတို႕မြတ္စလင္မ္ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ထုိအေၾကာင္းခံမ်ားအျပင္ျဗိတိသွ်သ
တင္းဌာနမ်ားကလည္းအားနာပါးနာႏွင့္ဟန္ေဆာင္မေနဘဲမြတ္စလင္မ္ဆန္႕က်င္ေရး၀ါဒျဖန္႕ခ်ီမႈမ်ားကိုလုပ္
ေဆာင္ေနၾကသည္။ထုိသို႕၀ါဒျဖန္႕ခ်ီႏိုင္ရန္အစၥလာမ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာအရာရာတိုင္းကိုမေကာင္းေျပာမည့္
ေပၚလစီကိုေရြးခ်ယ္ထားၾကသည္။ထိုေပၚလစီအတိုင္းလည္းက်င့္သံုးေနၾကသည္။မ်ားစြာေသာသူတို႕တြင္ထို
ေပၚလစီ၏ေျပာင္းျပန္အက်ိဳးဆက္သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ထုိသူတို႕သည္လည္းအစၥလာမ္ဘက္
သို႕ယိမ္းသြားခဲ့ၾကသည္။´
သတင္းစာကေနာက္ဆံုး၌ဤသို႕ဆက္လက္ေရးသားလိုက္ပါသည္း
Westerners despairing their own society, rising crime, family breakdown, drugs and alcho-
holism have come to admire the discipline and security of Islam.
`အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ရာဇ၀တ္မႈ၊အိမ္ေထာင္ျပိဳကြဲမႈ၊မူးရစ္ေဆးႏွင့္အရက္စြဲမႈမ်ား
တိုးပြားလာေနျခင္းေၾကာင့္အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္မိမိတို႕၏လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေပၚတြင္စိတ္ကုန္းခမ္း
ေနၾကသည္။ေနာက္ဆံုးတြင္အစၥလာမ္၏စည္းကမ္းႏွင့္လံုျခံဳေရးကိုေထာပနာလာၾကသည္´
တဖန္သတင္းစာအစၥလာမ္ကိုလက္ခံသြားရသည့္အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကိုဆက္လက္တင္ျပလိုက္ပါသည္။
`အစၥလာမ္ကိုသက္၀င္လာၾကေသာေနာင္မြတ္စလင္မ္မ်ားစြာတို႕သည္မူလကခရိယံဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္
ၾကသည္။ယင္းတို႕သည္ `ခ်ပ္ခ်္´ ၏မေရရာေသာအေျခအေနမ်ားမွလႊဲဖယ္လိုက္ၾကသည္။ထုိ႕ျပင္
“Trinity” သံုးဆူတစ္ဘုရားခံယူခ်က္အေပၚတြင္လည္းစိတ္ဒံုးဒံုးခ်၍မယံုၾကည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ေနၾကသည္။
တဖန္မ်ားစြာေသာလူတို႕သည္ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ဘာသာတရားဆိုသည္ကိုလံုး၀မယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾက
သည္။သို႕ေသာ္`စိတ္အလိုဆႏၵ၏ေက်းကၽြန္မျဖစ္ေစရ´ဟူေသာအစၥလာမ္၏ဘေဘာတရားကယင္းတို႕
အားဆြဲေဆာင္လိုက္သည္။ထုိသေဘာတရားကိုယင္းတို႕ကဗံုးခြန္ၾကီးအတြင္း၌ပုန္းခိုေနေသာစိန္တံုးၾကီး
ဟုေကာက္ယူလိုက္ၾကသည္´
တဖန္သတင္းစာကဤသို႕လည္းေရးသားလိုက္ပါသည္။
`ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္၊လူ႕အခြင့္အေရးဟု..´တဖြဖြေၾကြးေက်ာ္ေနေသာဤေခတ္သာမယၾကီးတြင္
အစၥလာမ္ကိုလက္ခံလာၾကသူတို႕သည္ျဗိတိန္တြင္မိမိ၏ညီေနာင္အေပါင္းအသင္းႏွင့္လူအဖြဲ႕အစည္း
တိုဘက္မွလာေသာဆိုး၀ါးသည့္အခက္အခဲမ်ားကိုရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ထုိ႕ျပင္ျဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိအမ်ိဳးသမီး
ေရးရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသို႕တယ္လိီဖံုးျဖင့္အကူအညီေတာင္းခံသူမ်ားရွိၾကသည္။ထိုသို႕အကူအညီေပး
ရန္အသနားခံသူတို႕၏ေလးခ်ိဳးတစ္ခ်ိဳးသည္ေနာက္မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္´
ထို႕ေနာက္လန္ဒန္တိုင္းသတင္းစာကမြတ္စလင္မ္ျဖစ္လာၾကေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာတို႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံု
ေမးျမန္းခဲ့သည္။ထို႕ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေဖာ္ျပထားသည္။ယင္းတို႕ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း
ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာျဗိတိန္မ်ိဳးရိုးဇာတိစစ္စစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။အဆင့္ျမင့္ပညာရရွိထားသူမ်ားလည္း
ျဖစ္ၾကသည္။ထို႕ျပင္သူမတို႕သည္သိနားလည္မႈအျပည့္ျဖင့္အစၥလာမ္ဘာသာသို႕ကူးေျပာင္းလက္ခံ
လာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟုသတင္းစာကေဖာ္ျပပါသည္။
ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားအနက္တစ္ဦးမွာမိမိအမည္ကို`မိုင္မူနာ´ဟုမွည့္ေခၚထားေသာ၃၉ႏွစ္အရြယ္ရွိျဗိတိန္
သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။သူမသည္မူလကအီစာအီ(ခရိယံ)ဘာသာ၀င္တစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။သူမသည္
ခရိယံဂိုဏ္းခြဲအားလံုးကိုသူေတသနျပဳခဲ့သည္။ထုို႕ျပင္ယဟူဒီ၊ဟာေရကရစ္(ရွ္)နားမွအစအျခားဘာ
သာအားလံုးကုိလည္းနက္ရိႈင္းစြာေလ့လာခဲ့သည္။ေနာက္ဆံုးတြင္သူမကအစၥလာမ္ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
ေနာင္မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာတို႕ကခ်ပ္ခ်္၏အစဥ္အလာအဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈကိုမိမိတို႕ဆန္႕
က်င္ေၾကာင္းလည္းေျပာျပသည္။ထုိ႕ျပင္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မြတ္စလင္မ္တိုင္းသည္မိမိ၏အရွင္ႏွင့္
တိုက္ရိုက္အဆက္အသြယ္ထားႏိုင္သည္ဟုဆိုထားသည္။ထိုအခ်က္ကိုသူမတို႕ႏွစ္ျခိဳက္လာမိခဲ့ေၾကာင္း
ကိုလည္းေျပာျပၾကသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀နွစ္အလ်င္ကအစၥလာမ္ကိုလက္ခံလာခဲ့ေသာအသက္၂၈နွစ္အရြယ္ရွိအဂၤလိပ္အမ်ိဳး
သမီးသည္`ဟုဒါခုတူးဗ္´ဟူေသာအစၥလာမ္အမည္ျဖင့္ေက်ာ္ၾကားပါသည္။သူမကမြတ္စလင္မ္အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုလည္းေရးသာလိုက္သည္။အစၥလာမ္ႏွင့္ခရိယံအယူကုိ
ျပန္လွန္သံုးသပ္ရင္းသူမကဤသို႕ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

`အီစာအီအယူသည္အခ်ိန္တိုင္းေျပာင္းလလွ်က္ရွိသည္။အခ်ိဳ႕ေသာအီစာအီတို႕ထိမ္းျမားမႈအလ်င္
ကာယကံေျမာက္ေပါင္းသင္းမႈျပဳျခင္း၌မည္သို႕မွ်နစ္နာဖြယ္မရွိ။အျပစ္ဆုိဖြယ္ရာလည္းမရွိ။သို႕
ရာတြင္မိမိလက္ထပ္ရန္ရည္ရြယ္ထားသူႏွင့္သာျဖစ္ရမည္ဟုစတင္ေျပာဆုိေနၾကျပီျဖစ္သည္။ဤ
ဘာသာမွာအလြန္မွပင္ေလ်ာ့လ်ည္းလ်ည္းႏုိင္လွေသာဘာသာျဖစ္သည္။ကာယကံေျမာက္ေပါင္း
သင္းဆက္ဆံမႈနွင့္ပတ္သက္၍အစၥလာမ္၏သြန္သင္မႈမွာအစဥ္သျဖင့္တစ္မ်ိဳးတည္း၊တစ္တမတ္
တည္းသာရွိသည္။ထိုနည္းတူတစ္ေန႕ငါးခ်ိန္နမားဇ္၀တ္ျပဳျခင္း၏ပညတ္သည္လည္းအစဥ္သျဖင့္
တစ္သမတ္တည္းရိွေနသည္။နမာဇ္းအားျဖင့္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏တည္ရွိမႈဆိုင္ရာခံစားခ်က္ကို
လူသားသည္အခ်ိန္တိုင္းႏွလံုးသားတြင္ရွိေနေစသည္။ထုိ႕နည္းတူအခ်ိန္တိုင္းအလႅာဟ္အရွင္ႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း၏အေျခခံတစ္ရပ္သည္အသင့္ထံ၌ရွိေနပါသည္´
အေနာက္ကမၻာ၏အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္အစြဲတစ္ခုကပ္ေနသည္။ထုိအစြဲမွာေယာက်ာ္းမ်ားႏွင့္ရင္
ေဘာင္တန္းလိုသည့္ဆႏၵစဲြပင္ျဖစ္သည္။ထိုသို႕ေယာက်ာ္းမ်ားနွင့္ရင္ေဘာင္တန္း၍အလုပ္လုပ္
ရျဖင္းကိုသူမတို႕သေဘာက်လွသည္။ထိုွဆႏၵကိုလက္လႊတ္ရန္ဆိုသည္မွာသူမတိုအဖို႕ခက္ခဲ
လွေသာအလုပ္ၾကီးျဖစ္ေနသည္။သို႕ေသာ္လန္ဒန္တိုင္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ျဗိတိန္သူစစ္
စစ္ေနာင္မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီးတို႕ကသူမတို႕၏အစၥလာမ္ဘက္သို႕တိမ္းညြတ္မႈ၏အေၾကာင္း
အရင္းတြင္အစၥလာမ္ကအမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးတုိ႕၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုသီးျခားစီစည္းသား
ေပးထားျခင္းအားသေဘာက်မႈပါ၀င္သည္။ထိုပုိင္းျခားမႈသည္က်ားႏွင့္မအသီးသီး၏ခႏၵာေဗဒ၊
ဇီ၀ေဗဒပံုစံခြက္ႏွင့္အံ၀င္ကြင္က်ရွိသည္ဟုေျပာဆုိလိုက္ၾကသည္။အေနာက္တိုင္း၏အမ်ိဳးသမီး
တန္းတူအခြင့္အေရးဆိုသည္မွာစင္စစ္အားျဖင့္သူမတို႕အားပုန္ကန္လိုက္ျခင္း(သစၥာေဖာက္
လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသူမတို႕ကဆိုလိုက္ၾကသည္။`အမ်ိဳးသမီးလြတ္လပ္ခြင့္ရရွိ္ေရးလႈတ္ရွား
မႈ´ဆိုသည္ကိုလည္းသူမတို႕က..Women copying men, an exercise in which
womanhood has no intrinsic value
`အမ်ိဳးသမီးမ်ားကအမ်ိဳးသားတို႕ကိုလုိက္၍အတုခိုးျခင္းသည္အမ်ိဳးသမီးဘ၀၏ဘီဇတန္ဖိုးမွန္
မ်ားဘာမွမက်န္ရစ္ရေလေအာင္လုပ္ေဆာင္ေသာအမႈတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ထိုအဓိပၸါယ္မွအပ
အျခားဘာမွ်မရွိပါ´ဟုေ၀ဖန္လိုက္ၾကသည္။
စေကာ့တလန္ယဒ္မွအသက္၃၆ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္၁၉၄၇-ခုႏွစ္ကကုရ္အာန္
အာယသ္အခ်ိဳ႕ပါေသာစာရြက္တစ္ရြက္ကိုအမိႈက္ေတာင္းအတြင္းမွေကာရလိုက္သည္။သူမ
ကဖက္ၾကည့္ရာအစၥလာမ္သာသနာဘက္သို႕စိတ္မ်ားယိမ္းယိုင္သြားခဲ့ရသည္။ထို႕ေနာက္
မြတ္စလင္မ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။သူမမိမိ၏အမည္ကို`ႏူရိယဟ္´ဟုထားလိုက္သည္။ေတြ႕ဆံု
ေမးျမန္းခန္းတစ္ခုတြင္သူမကအေနာက္တိုင္းသူအမ်ိဳးသမီးတို႕က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ပံုႏွင့္ပတ္
သက္၍ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးရင္ဤသို႕ေျပာလိုက္သည္။
Most of the women in this country are traitors to their sex. It’s almost as if
we have been defaminised.
`ဤတိုင္းျပည္တြင္အမ်ားဆံုးေသအမ်ိဳးသမီးတို႕သည္မိမိတို႕၏ဘီဇမ်ိဳးစိသဘာ၀ကိုသစၥာ
ေဖာက္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ဤအျပဳအမူမွာက်မတိုက၏အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဘ၀ကိုဖ်က္ဆီး
လိုက္သကဲ့သိုပင္ျဖစ္သည္´
`ႏူရီယဟ္´၏သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကမိမိ၏အမည္ကို`ဟစနဟ္´ဟုမွည့္ထားသည္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္မြတ္စ္လင္မ္ျဖစ္လာေသာသူမက ေဟဂ်ားဗ္၏ပညတ္ကိုလုိက္နာထိန္းသိမ္း
ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ဤသို႕ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။
`ဟုတ္စြအဆံုးက်မသည္မိမိ၏ဣထၱိယ လိင္ဘသာ၀ကိုသစၥာေဖာက္သူမဟုတ္ေတာ့ပါ´
ထို႕ေနာက္ ေဟဂ်ားဗ္ႏွင့္ပတသက္၍လည္းဤသို႕ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။
`ေဟဂ်ားဗ္က က်မအဖို႕လံုျခံဳမႈကိုခံစားရေစပါသည္။ထို႕ျပင္က်မကိုယ္က်မယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ
လည္းတိုးလာေစပါသည္´
အေနာက္တိုင္းတြင္ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခ်ိန္ႏွင့္ထိမ္းျမားျပီးေနာက္တြင္အမ်ိဳးသမီး၏အမည္
သည္အမ်ိဳးသားအမည္၏လက္ေအာက္ခံအျဖစ္၌သာရွိသည္။ဤအေၾကာင္းကိုအေနာက္တုိင္း
တြင္ယခုအထိျငင္းခံုေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။သို႕ေသာ္အစၥလာမ္သာသနာ၌အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္လံုး
၀ျခားနာေသာအခြင့္အေရးမ်ားကိုခ်ီးျမွင့္ထားသည္ဟု`ႏူရိယဟ္´ကဆိုပါသည္။ထုိ႕ျပင္အခြင့္
အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာၾကားရာတြင္`ႏူရိယဟ္´ကအိမ္၊ေျမ၊ဥစၥာပစၥည္းပိုင္ခြင့္၊အေမြ
ဆက္ခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္သားသမီးမ်ားကိုအုပ္ထိမ္းပိုင္ခြင့္တို႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအစၥလာမ့္ပညက္ခ်က္
မ်ားကိုပါဖြင့္ဟေျပၾကားသြားပါသည္။ထို႕ေနာက္သူမကျဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္အေျခအေနမ်ား၏ဥိး
တည္ေနပံုအရအမ်ိဳးသမီးတို႕အဖို႕အနာဂတ္ဆိုသည္မကိုမျမင္ရပါ။ေနာက္ဆံုးတြင္အမ်ိဳးသမီး
တုိ႕၏အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ရလဒ္သည္အဆို႕းသာလွ်င္ရွိသည္ဟုေျပာၾကားသြားပါသည္။
Scratch any new man and you will find an old man trying to get out: man will
always be the same: women are changing much faster, but they are not trying
to get what they went. Everything the feminist movement is aiming for, except
abortion and lesbianism, we have get.
`ဘယ္ေယာက်ာ္းအသစ္တစ္ေယာက္ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ကုတ္ခ်စ္ျပီးၾကည့္လိုက္စမ္းပါ။ေရွာင္ခြာေျပး
ဖို႕ၾကိဳးစားေနတဲ့ေယာက်ာ္းအေဟာင္းၾကီးတစ္ေယာက္အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႕ပဲေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။
ေယာက်ာ္းမ်ားဟာအေျပာင္းအလဲမရွိ၊အျမဲတန္းအတူတူခ်ည္းပါပဲ။မိန္းမမ်ားကေတာ့ပိုျပီးျမန္
တဲ့ႏႈန္းနဲ႕ေျပာင္းလဲေနၾကတယ္။ဒါေပမယ့္သူမတို႕ဘာကိုရလိုၾကသလဲ။အဲဒါကိုရေအာင္မၾကိဳး
စားၾကဘူး။အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္လႈတ္ရွားေနတဲ့အဖြဲ႕မ်ားကဘာကိုရေအာင္ဦးတည္ျပီး
ၾကိဳးစားေနၾကသလဲ၊အဲဒီဦးတည္ခ်က္မ်ားထဲကအမ်ိဳးသမီးေတြဘာကိုမ်ားရရွိပါသလဲ၊က်မတို႕အ
မ်ိဳးသမီးေတြရရွိလိုက္တာကေတာ့သားဖ်က္ခ်ရျခင္းနဲ႕အမ်ိးသမီးအခ်င္းခ်င္း(လိင္တူခ်င္း)ေပါင္း
သင္းရျခင္းပဲရွိပါတယ္၊ဒါကလဲြလို႕ဘာမွမရွိပါဘူး´
ေနာက္မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာတုိ႕ကအေနာက္တိုင္းႏွင့္အစၥလာမ္ကိုယွဥ္ထိုး၍ျပၾကသည္။
အစၥလာမ္၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားအရအမ်ိဳးသမီးမ်ားဂုဏ္ေပးခံရသည္။ထုိဂုဏ္ေပးမႈ၊ေလးစားမႈမ်ိဳးကိုအ
ေနာက္တိုင္းတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားမရရွိခဲ့ပါဟုသူမတို႕ကဆိုၾကသည္။ထုိ႕ျပင္ထုိေနာင္မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳး
သမီးမ်ား၏အျမင္တြင္အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ရလဒ္သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖိ္ု႕ႏွစ္ထပ္ကြမ္း
အေလးခ်ိန္ေအာက္တြင္ပိျပားသြားရျခင္းမွအပဘာမွ်မရွိဟူ၍ျဖစ္သည္။
သတင္းစာကေအာက္ပါအတုိင္းသံုးႏႈန္းျပီးေရးသားထားပါသည္။
Many Muslims contrast of the status of women in Islam with what they see as the
dismal of women in the West. They note that here women work full time out of
financial necessity, remaining lumbered with house work and children care. It is a
puzzling version of emancipation.
`မြတ္စလင္မ္မ်ားစြာတို႕သည္အစၥလာမ္တြင္ရိွေသာအမ်ိဳးသမီးတို႕၏အေျခအေနႏွင့္ယွဥ္ထုိးၾကည့္
လုိက္ေသာအခါအေနာက္ကမၻာမွအမ်ိဳးသမီးတုိ႕၏အေျခအေနကိုစိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာဟုရႈျမင္ၾကသည္။
ယင္းတို႕က ဤအေနာက္တိုင္းတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္စား၀တ္ေနေရးလိုအပ္ခ်က္အရအခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္ဆင္းၾကရသည္၊ အလုပ္ခ်ိန္ျပည့္၍အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့လည္းအနားမရ။ထံုးစံအတုိင္းအိမ္မႈ
ကိစၥမ်ားႏွင့္သားသမီးမ်ားကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရေသာ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမ်ားေအာက္တြင္မႏိုင္မနင္းရံုး
ကန္ေနၾကရသည္ကိုမြတ္စလင္မ္တို႕ကသတိျပဳမိၾကသည္။`အမ်ိဳးသမီးလြတ္ေျမာက္ေရး´လႈတ္ရွာ
မႈဤလက္ေတြ႕က်ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုယင္းတို႕နားမလည္ေသာအျဖစ္တြင္ဆိုက္ေရာက္ေနၾကသည္။
London Times-လန္ဒန္တိုင္းမ္ သတင္းစာကဤသို႕ေသာေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ားစြာကိုေဖာ္ျပထား
သည္။ထုိေဖာ္ျပခ်က္၌အဂၤလန္သူေနာင္မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီးတို႕ကအေနာက္တိုင္းလူေနမႈဘ၀အ
ေပၚစိတ္ကုန္ခမ္းေနမႈကိုေဖာ္ျပၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထုိေလာကအစားအစၥလာမ္တြင္တည္
ျငိမ္မႈႏွင့္ေအးခ်မ္းမႈကိုဖြင့္ဟ၀န္ခံၾကသည္။သတင္းစာကေဖာ္ျပေသာေကာက္ခ်က္အားလံုးကိုဤေန
ရာတြင္ေဖာ္ျပႏုိင္ဖြယ္မရွိပါ။သို႕ေသာ္ထိုေဆာင္းပါးႏွင့္အတူအယ္ဒီတာအာေဘာ္ကိုလည္းေဖာ္ျပထား
သည္ျဖစ္၍ထုိအေၾကာင္းကိေဖာ္ျပအပ္သည္ဟုယူဆမိပါသည္။ထိုအာေဘာ္၏ေခါင္းစဥ္မွာ´အစၥလာမ္
ကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း´ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ဤေကာက္ႏႈတ္ခ်က္သည္လည္းရွည္လ်ားသြားမည့္စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိပါ
သည္။မည္သို႕ပင္ဆိုေစ၊သတင္းစာ၏အသံုးအႏႈန္းအတိုင္းေဖာ္ျပရလွ်င္သင့္ေတာ္မည္ဟုယူဆမိပါ
သည္။

London Times-အယ္ဒီတာကဤသို႕ေရးသားလုိက္ပါသည္။
London Times- As the investigation in the Times on women in Islam has shown, the
intellectual clarity and moral certainty of the 1400 hundred years-old faith are proving
attractive to many Western women disillusioned with moral relationism of their own
culture. Though some are converting to Islam after marrying Pakistani or Bangladeshi
men, others are making the leap of faith as an independent act of spiritual self-impro-
vement.
In spite of outrageous indignities which many women suffer in Muslim countries, the
principles outlined in the Qur’an are generally sympathetic to their interests, promising
them, rights over men similar to those of the men over women.
The separate spheres marked out for the two sexes by Islam certainly bear little
relationship to the notions of gender which have been ushered in by the feminist
revolution. But what matters is that many of the women in the West who have taken
this unexpected path have done so out of choice rather than family duty or historic
obligation. They have been positively attracted by the sense of sisterhood and
community they discover in Islam.
The tentative process of spiritual change suggests that increasing numbers of people
are questioning the value system of their own culture. It raises important questions
about the state of Western moral tradition and how it might be fortified. Yet the
effect of this (still modest) phenomenon is likely  to be positive. The presents of
Muslim converts in British society-many of them highly educated can only assist
the process of mutual ( understanding between the two culture which the Prince
of Wale celebrated last month. Only those who have cross the divided can truly
understand what lies either side.”
`တိုင္းသတင္းစာက `အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အစၥလာမ္´ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္သုေတသနျပဳခဲ့သည္။ထုိသုေသ
သနျပဳခ်က္ကႏွစ္ေပါင္း၁၄၀၀ သက္တမ္းၾကာျမင့္ေနျပီးျဖစ္ေသာအစၥလာမ္သည္အအေနာက္တိုင္း
မွအမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းျပဆိုေနသည္။သူမတို႕ကုိအျပည့္အ၀မ်က္စိက်ေစသည္မွာ
ထိုသာသနာ၏အသိညာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာရွင္းလင္းေပၚလြင္ျခင္းႏွင့္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
(အယ္ဒီတာ၏ဆိုလိုရင္းမွာအေနာက္တိုင္းတြင္စာရိတၱတန္ဖိုးသည္တည္တံ့သည္မရွိ။ကာလႏွင့္ေဒသ
ကိုလိုက္၍ေျပာင္းလဲေနသည္ဟူ၍ျဖစ္သည္)
အခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ပါကစၥတန္ႏွင့္ဘဂၤလားေဒးရွ္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ထိမ္းျမားျပီးေနာက္
မွအစၥလာမ္ကိုလက္ခံလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။သို႕ေသာ္အျခားမ်ားစြာေသာအမ်ိဳးသမီးတို႕ထိုသာသနာ
ဘက္သို႕ခုန္ကူးေနၾကသည္။ဤသို႕ျပဳၾကသည္မွာမိမိတို႕၏နာမ္ပိုင္းတိုးတက္ေရးအတြက္လြတ္လပ္
ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။
မြတ္စ္လင္မ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကိုဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးက်ဴးလြန္ေစာကားခံေန
ရသည့္သားေကာင္မ်ားအျဖစ္က်ေရာက္ေနၾကသည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။သို႕ေသာ္ကုရ္အာန္၏အေျခ
ခံစဥ္းမ်ဥ္းကအမ်ိဳးသမီးတို႕၏အက်ိဳးအတြက္ၾကင္နာစာနာမႈေပးအပ္ထားသည္။ထို႕ျပင္ေယာက္်ားမ်ား
၏အခြင့္အေရးမ်ားသည္မိန္းမမ်ားအေပၚတြင္ရွိသကဲ့သို႕မိန္းမမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားသည္လည္းေယာ
က်္ားမ်ားအေပၚတြင္ရွိသည္ဟူေသာကတိက၀တ္ကုိလည္းေပးအပ္ထားသည္။
အစၥလာမ္ကေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမမတူညီေသာဘီဇႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္သီးျခားနယ္ေျမကိုစည္း၀ိုက္၍ေပး
ထားသည္။သို႕ေသာ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားတန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္တိုက္ပြဲ၀င္သူတို႕၏ေတာ္လွန္ေရးကဦး
ေဆာင္လမ္းျပေသာက်ား၊မသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါ။သို႕ေသာ္အေနာက္တိုင္း
မွမ်ားစြာေသာအမ်ိဳးသမီးတို႕သည္(ကၽြႏု္ပ္တို႕လံုး၀)ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာဤလမ္းကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္
မွာမိသားစု၏၀တၱရား၊သို႕မဟုတ္ ေရွာ္လႊဲ၍မရေသာသမိုင္းေပးတာ၀န္အရမဟုတ္ပါ။သူမတို႕သည္လြတ္
လပ္ေသာကိုယ္ပိုင္ဆႏၵအရသာထိုသို႕ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ဤသည္မွာတကယ့္ျပသနာပင္ျဖစ္
သည္။

အစၥလာမ္တြင္`ညီအမအခ်င္းခ်င္းႏွင့္မိမိ၏အမ်ိဳးသားလူ႕အဖြဲ႕အစည္း´ဟူေသာအသိရွိမႈကိုသူမတို႕ေတြ႕
ရွိသြားၾကသည္။ထိုေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၏ဆြဲေဆာင္မႈကိုသူမတို႕ခံၾကရသည္မွာေရရပါသည္။
(ဤသို႕)သာသာနာကူးေျပာင္းေသာယာယီျဖစ္ေပၚမႈကမိမိတို႕၏ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးအေပၚတြင္
သံသယျဖင့္ေမးခြန္းထုတ္လာသူဦးေရတိုး၍လာေနျခင္းကိုျပဆိုေနပါသည္။ထိုအခ်က္ကအေနာက္တိုင္း
ယဥ္ေက်းမႈ၏အစဥ္အလာအေျခအေနႏွင့္ထိုယဥ္ေက်းမႈကိုအဘယ္သို႕လံုျခံဳေအာင္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း
မည္နည္းဆုိသည့္အေရးပါလွေသာေမးခြန္းကိုေပၚေပါက္ေစသည္။သို႕ေသာ္ဤထူးျခားသည့္ျဖစ္ရပ္၏
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္(ယခုထိမယုတ္မလြန္မွ်သာျဖစ္၍)ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖြယ္ရွိေနပါသည္။
(အစၥလာမ္သာသနာသို႕ကူးေျပာင္းသူဦးေရမွာအလယ္အလတ္မွ်သာရွိေသး၍ေနာင္ကူးေျပာင္းမသြားရ
ေအာင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကိုိလုပ္၍ရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟုအယ္ဒီတာကဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္)

ေမာင္သိန္း၀င္း(ေျမးဒူး)ဘာသာျပန္ေသာ ကမၻာတခြင္ေတြ႕ျမင္ခဲ့သမွ်
ေမာ္လနာမြဖ္သီသက္ကီးအြစ္မာနီ၏ ဂ်ဟာေန႕ဒီဒတ္မွာကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
No comments:

Post a Comment