Thursday, June 21, 2012

အစၥလာမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာသနာ


အစၥလာမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာသနာ

အစၥလာမ္ဟူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း အမိန္႔နာခံျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။နိစၥထာဝရတည္ရွိေတာ္မူေသာ တစ္ဆူတည္းတစ္ပါးတည္း ျဖစ္ေတာ္မူေသာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္၏ စံနမူနာမ်ားကို နာခံက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။အစၥလာမ္သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဘာသာသာသနာ အယူဝါဒလမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ လူ႔ဘဝ တည္ေဆာက္ေရး လမ္းၫႊန္ျဖစ္သည္။ သာသနာဟူသည္အဆံုးအမျဖစ္သည္။တမန္ေတာ္ျမတ္၏ဩဝါဒေတာ္တစ္ရပ္တြင္ဒီန္သာသနာဟူသည္အဆံုးအမျဖစ္သည္ဟုလာရွိသည္။
အစၥလာမ္သည္ ကမၻာတည္စကတည္းကရွိေသာကမၻာဦးဘာသာျဖစ္သည္။ ကမၻာဦးဖခင္အာဒမ္၊ မိခင္ဟာဝါႏွင့္တကြလူမ်ိဳးအသီးသီးေဒသ
အသီးသီး၊ ေခတ္အသီးသီးတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့သမွ်ေသာ နဗီရစူလ္အေပါင္းႏွင့္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးပြင့္ေတာ္မူခဲ့သည့္ေနာက္ဆံုးနဗီတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္သခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္တို႔ လိုက္နာက်င့္သံုး ေဟာၾကားသြန္သင္ေသာ ဒီန္သာသနာေတာ္သည္ အစၥလာမ္ျဖစ္သည္။မြတ္စလင္မ္ဟူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသူ၊ အမိန္႔နာခံသူဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။အစၥလာမ္တည္းဟူေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို နာခံက်င့္သံုးသူျဖစ္သည္။

မြတ္စလင္မ္သည္ လူမ်ိဳးကို ရည္ၫႊန္းေသာ အမည္မဟုတ္။ အစၥလာမ္သာသနာသက္ဝင္ယံုၾကည္သူ လူတိုင္းကို မြတ္စလင္မ္ဟုေခၚသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါးအျခားခဝပ္ကိုးကြယ္ထိုက္ေသာအရွင္မရွိ။တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္သခင္သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ေစလႊတ္ေတာ္မူ
ေသာေနာက္ဆံုးတမန္ေတာ္ျဖစ္သည္ဟူေသာ သန္႔စင္ေသာ စကားေတာ္အဓိဌာန္ကို ျြခင္းခ်က္မရွိ သက္ဝင္ယံုၾကည္လိုက္နာက်င့္သံုးသူကို မြတ္စလင္မ္ဟုေခၚသည္။
အစၥလာမ္သည္စၾကဝဠာတစ္ခုလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။လူသားအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အရရွင္းျပပါမည္။
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ စၾကဝဠာေလာကခပ္သိမ္းကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္သည္။ (ကုရ္အာန္ အဖြင့္က႑၊ ၁း၂)
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ပုဂိၢဳလ္၊ သတၲဝါ၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာမဟုတ္၊ျဖစ္ပ်က္ အနိစၥသခၤါရဓမၼတို႔ႏွင့္ ကင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။ အိုျခင္း၊နာျခင္း၊ ေသျခင္း ကင္းေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္သည္။ ဇာတိ၊ ဇရာ၊ ဗ်ာဓိ၊မရဏတို႔ႏွင့္ လားလားမွ မအပ္စပ္ေသာအရွင္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္၊ နာမ္၊ ဓမၼ၊သခၤါရတို႔ကိုျဖစ္ေပၚထင္ရွားေစေတာ္မူေသာစၾကဝဠာအနႏၲကိုလႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ေနသည့္သဘာဝနိယာမတို႔ကိုျပဌာန္းေတာ္မူေသာအေၾကာင္း
တရား အားလံုးတို႔၏ ပထမဦးဆံုး အေၾကာင္းတရားကိုအစပ်ိဳးေစေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္တစ္ဆူတည္း တစ္ပါးတည္း တည္ရွိ ေတာ္မူသည္။တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္သည္ ေလာကခပ္သိမ္းအတြက္ က႐ုဏာေတာ္ရွင္အျဖစ္ ပြင့္ေပၚလာသည္။
(
ကုရ္အာန္ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားက႑၊ ၂၁း၁၀၇)
တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္သခင္သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာေနာက္ဆံုးတမန္ေတာ္ျဖစ္သည္။ မုဟမၼဒ္ဟူေသာအမည္၏အဓိပၸာယ္မွာခ်ီးမြမ္းျခင္းခံထိုက္သူဟူ၍ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ပညတ္ရာဓါတ္ပါဆိုသကဲ့သို႔တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္သခင္
သည္ေကာင္းျခင္းမဂၤလာအျဖာျဖာတို႔ႏွင့္ထူးျခားေဝဆာ၍အခါမလပ္၊ေမတၲာပိုအပ္ေသာလူသားတို႔၏အခ်စ္ေတာ္ျဖစ္သည္။
သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူတို႔၏ေမတၲာပို႔သျခင္းခံရေသာထူးျခားသည့္ ဂုဏ္ရည္ေတာ္ပိုင္ဆိုင္သူ ျဖစ္သည္။တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သည္ လူ႔သမိုင္းတြင္ ေလာကီေလာကုတၲရာ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဘက္ ျပည္ေရးရြာမႈဘက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ အႀကီးမားဆံုး ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ လူသားတို႔အေပၚတြင္ ေန႔စဥ္ေနထိုင္ေရးဘဝလမ္းေၾကာင္းအပါအဝင္ ဩဇာအရွိဆံုး ပုဂိၢဳလ္ထူးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ျဖစ္သည့္ သမိုင္းပညာရွင္မိုက္ကယ္အိပ္ခ်္ဟတ္(MichaelH.HART)က သူေရးသည့္ႊ့The 100; A Ranking of the Most
infulential Persons in History
အမည္ရွိစာအုပ္တြင္တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္သခင္အားအဆင့္အမွတ္တစ္ေနရာ၌ထားကာေဖာ္ျပထားသည္။ထိုစာအုပ္ကို သမိုင္းပါေမာကၡဆရာႀကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းက "ေက်ာ္စြာ၁၀ဝ" ဟု အမည္ေပးကာ ဘာသာျပန္ၿပီးျဖစ္ သည္။
(
ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊(၂၀ဝ၁) မုဟမၼဒ္(၅၀၇-၆၃၂) ေက်ာ္စြာ ၁၀ဝ ပထမ တြဲ၊ ရန္ကုန္၊ အင္ၾကင္းဦး။

တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္သခင္ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္အာရပ္လူ႔အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းကိုစာေရးဆရာႀကီးဗန္းေမာ္တင္ေအာင္က
သဘာဝသိပၸံစာအုပ္တြင္ဤသို႔ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ "အစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အာရဗ္အင္ပါယာ" ဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္" မိုဟာမက္သည္
မကၠာဟ္ႏွင့္မဒီနာၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ကို()ရာစုႏွစ္မ်ားအစပိုင္းေလာက္တြင္စတင္သိမ္းသြင္းစုစည္းမိ၏။ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအစုစုအသင္း
သင္းကြဲကာက်ဥ္းက်ဥ္းေျမာင္းေျမာင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေနခဲ့ၾကေသာအာရဗ္လူ႔အစည္းအ႐ံုးကေလးမ်ားကိုသိမ္းသြင္းစုစည္းရေသာစည္း႐ံုးေရး
လုပ္ငန္းသည္ေသးငယ္လြယ္ကူေသာကိစၥတစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။အလြန္တရာေလးလံခက္ခဲေသာလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္၏။မိုဟာမက္သည္သာမန္
စည္း႐ံုးေရးသမားႀကီးတစ္ဦးသာမဟုတ္ေပ။ႏိုင္ငံေရး၊စစ္ေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးပါျဖစ္၏။သူသည္ႏွစ္ေပါင္းအစိတ္သံုးဆယ္
ခန္႔မွ်အတြင္းအာေရဗ်ကြ်န္းဆြယ္တြင္ အစုစု အသင္းသင္းကြဲေန႐ံုသာမက အယူဝါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားကာ ၄င္းတို႔အခ်င္းခ်င္းလည္း မၾကာမၾကာ စစ္မက္တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိၾကေသာအာရဗ္လူ႔အစည္းအ႐ံုးမ်ားအားအစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈကိုဦးထိပ္ထားေသာအာရဗ္ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ျဖင့္ထူးထူး
ျခားျခားသိမ္းသြင္းထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။မိုဟာမက္ကိုဆက္ခံခဲ့ၾကေသာအစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အာရဗ္လူ႔႕အစည္းအ႐ံုးအႀကီးအကဲႏွင့္ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားသည္ထိုသို႔အာေရဗ်ႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ ၿပီးခဲ့႐ံုႏွင့္ တင္းတိမ္ရပ္တန္႔ေနခဲ့ၾကသူမ်ားမဟုတ္ေပ" ဟုေဖာ္ျပထားသည္။
(
ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္(၁၉၇၄)၊သဘာဝသိပၸံ၊ စာ-၁၈၃)

ထို႔အျပင္ "ေခတ္သစ္ေခတ္ေဟာင္းႏွင့္ အေရွ႕အေနာက္တို႔၏ ေပါင္းကူး" ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္-" အာရဗ္လူ႔အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသည္ ေရာမအင္ပါယာအပ်က္တြင္အစေပ်ာက္သြားခဲ့ေသာ ေခါမယဥ္ေက်းမႈ၏ သဘာဝသိပၸံပညာရပ္မ်ားႏွင့္ေခတ္သစ္ သဘာဝသိပၸံပညာရပ္မ်ားကို အသက္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ေပါင္းကူးေပးခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံလည္းျဖစ္၏။ ထိုမွ်သာလွ်င္မဟုတ္ေသးေပ။ အာရဗ္လူ႔အစည္းအ႐ံုးဝင္မ်ားသည္ အာရွတိုက္ဖက္ရွိတ႐ုတ္ႏွင့္အိႏိၵယလူ႔အစည္းအ႐ံုးမ်ား ထူေထာင္ခဲ့ၾကေသာ အရပ္ရပ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုပါ ဆက္ခံစုေဆာင္းခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္၏။ ဥေရာပလူ႔အစည္းအ႐ံုးမ်ားတြင္ ေခတ္သစ္သဘာဝသိပၸံပညာရပ္မ်ား ထူေထာင္ေရးႏွင့္တိုးခ်ဲ႕ေရးမ်ားအတြက္ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္လူ႔အစည္းအ႐ံုးမ်ား၏ အရပ္ရပ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုပါ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ဆိုလိုက္သည့္အတြက္ အာရဗ္လူ႔အစည္းအ႐ံုးသည္ ေခတ္သစ္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအေရွ႕ႏွင့္အေနာက္တို႔ကို ဆက္စပ္ေပါင္းကူးေပးခဲ့သူမ်ားေလာက္သာ ျဖစ္သည္ဟု
မဆိုလိုေပ။ႏွစ္ေပါင္း၅၀ဝခန္႔မွ်တန္ခိုးေတဇာႀကီးမားခဲ့ေသာအာရဗ္လူ႔အစည္းအ႐ံုးဝင္မ်ားသည္ေရွးေဟာင္းေခါမႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္အာရွအရပ္ေဒသ
မ်ားမွဆက္ခံစုေဆာင္းခဲ့ေသာ အသိအလိမၼာတရားမ်ားကို သူတို႔စြမ္းပကားႏွင့္လည္းသူတို႔ဟာသူတို႔ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းျပဳခဲ့ ၾက၏ " ဟုေဖာ္ျပထားသည္။
(
ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္(၁၉၇၄) သဘာဝသိပၸံ၊ စာ-၁၈၇)

ထို႔အျပင္ အာရဗ္လူ႔အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေခါင္းစဥ္ငယ္ေအာက္တြင္လည္း()ရာစုႏွစ္မ်ားမွ(၁၁)ရာစုႏွစ္မ်ားအထိတန္ခိုးေတဇာႀကီးမားခဲ့
ေသာအာရဗ္ လူ႔အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းကာလမ်ားအတြင္းအရပ္ရပ္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတား
အဆီးမရွိဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့သျဖင့္ သဘာဝ သိပၸံပညာရပ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ေကာင္းျမတ္ေသာ ေရခံေျမခံမ်ား ျဖစ္လာၾက၏။
၄င္းျပင္အာရဗ္မ်ားသည္ကုန္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးမ်ားဖက္တြင္လည္းလြန္စြာအားေကာင္းခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ မဟုတ္သေလာ။ ေဖာက္ကားေရာင္းဝယ္ေရးအတြက္ သြားလာရင္းျဖစ္ေစ၊ ခရီးသြားလာရင္း ျဖစ္ေစ၊ အျခားအျခားေသာလူ႔အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အသိအလိမၼာႏွင့္ အၾကားအျမင္မ်ားေကာင္းစြာစုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့ၾကရာ၏။ ယင္းသို႔ျဖင့္ အာရဗ္မ်ားသည္ ေခါမယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သဘာဝသိပၸံပညာရပ္မ်ားသာမက ပါးရွင္း၊ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ထံမွလည္း ေကာင္းစြာစုေဆာင္းဆက္ခံႏိုင္ခဲ့ၾကရာ၏။ သို႔ရာတြင္ အာရဗ္မ်ားသည္
ဆက္ခံထိန္းသိမ္း႐ံုမွ်ေလာက္ႏွင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲခဲ့ၾကသူမ်ား မဟုတ္ေပ။ေခါမယဥ္ေက်းမႈမွ ဆက္ခံရရွိခဲ့ၾကသည္ဆိုေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားကို သူ႔ေခတ္ႏွင့္သူ႔အခါအေလ်ာက္ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၾကသည့္နည္းတူ၄င္းတို႔ႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာအိႏိၵယႏွင့္တ႐ုတ္လူ႔အစည္းအ႐ံုးမ်ားမွခရီးသြား
ဟန္လြဲ ရရွိခဲ့ၾကေသာအရပ္ရပ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ အသိအလိမၼာမ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာတိုးခ်ဲ႕ျခင္း ျပဳခဲ့ၾက၏။ အိႏိၵယလူ႔အစည္းအ႐ံုးမ်ားမွ ရရွိခဲ့ၾကေသာ အကၡရာသခ်ၤာႏွင့္ ဒႆမဂဏန္းစနစ္မ်ားကို အာရဗ္သခ်ၤာပညာရွင္ႀကီးမ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔တိုးခ်ဲ႕ျခင္းျပဳခဲ့ၾကသည္မဟုတ္သေလာ။အလားတူပင္တ႐ုတ္လူ႔အစည္းအ႐ံုးမွရရွိခဲ့သည္ဆိုေသာသံလိုက္ဓါတ္ကိုလည္းအာရဗ္သေဘၤာ
သားမ်ားသည္ ေရေၾကာင္း ကူးသန္းသြားလာေရးအတြက္လမ္းၫႊန္အျဖစ္ျဖင့္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳခဲ့ ၾကသည္မဟုတ္သေလာ။ထိုမွ်သာ မဟုတ္ေသး။စကၠဴႏွင့္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအတတ္ပညာရပ္မ်ားကိုလည္းတ႐ုတ္လူ႔အစည္းအ႐ံုးမွတင္သြင္းယူငင္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥေရာပလူ႔အစည္းအ႐ံုးမ်ားသို႔ တင္ပို႔ျဖန္႔ျ့ဖဴးခဲ့ၾကသူမ်ားမွာအာရဗ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္ဆို၏။ " ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။
(
ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္(၁၉၇၄) သဘာဝသိပၸံ၊ စာ-၁၈၉)

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အဆံုးအမႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္သခင္၏လမ္းၫႊန္မ်ားကို နာခံက်င့္သံုးခဲ့ေသာ အာရဗ္လူ႔အစည္းအ႐ံုး၏ လူသားအက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားမွာဂုဏ္ယူေလးစားဖြယ္ရာျဖစ္ရပါသည္။က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အေၾကာင္းဆက္၍ဆိုရေပဦးမည္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ ေလာကခပ္သိမ္းအတြက္ အဆံုးအမေတာ္ျဖစ္သည္။ (ကုရ္အာန္ ေခြလိပ္ထားျခင္းက႑၊ ၈၁း၂၇)
ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ မုကၡပါဌ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္သည္ ယေန႔တိုင္ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိမြတ္စလင္မ္တို႔၏ လက္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကိုစ၊လယ္၊ဆံုးအာဂံုေဆာင္ထားၾကေသာ(ဟာဖစ္)အာဂမေရတို႔၏ႏွလံုးသားမ်ားတြင္လည္း
ေကာင္း၊ တည္ရွိေနေပသည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ အေစာင္ေပါင္း၊ အသေခ်ၤ၊ အသခ်ၤာရွိျငား ေသာ္လည္းတစ္ေစာင္ႏွင့္
တစ္ေစာင္ ပုဒ္၊ ပဒ၊ သရ၊ သုညမွအစ ကြဲျပားမႈအလ်ဥ္းမရွိဘဲ ပကတိအတိုင္း လံုးလံုး လ်ားလ်ား တစ္မ်ိဳးတည္း တစ္စားတည္းပင္ရွိေနသည္မွာ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
(
ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း၊ အတြဲ၁၅၊ (၁၉၇၆) ေမာင္လာနာဃာဇီ မိုဟမၼဒ္ဟာရွင္၊အစၥလာမ္အယူဝါဒ။ စာ-၃၃၃)

ကုရ္အာန္ဟူေသာ ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸာယ္မွာ မ်ားစြာရြတ္ဖတ္ေသာက်မ္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းကို အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔က
အၿမဲရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ ျခင္းျပဳၾကသည္။ ဤသည္ကိုရည္၍ စာေပေလ့လာသူတို႔က ယင္းက်မ္းသည္ ကမၻာေပၚရွိ လူဦးေရအမ်ားဆံုး ဖတ္႐ႈေသာ
က်မ္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုစမွတ္ျပဳၾကပါသည္။
[
ေမာင္တင္ (၁၉၇၄) အာရဗ္စာေပသမိုင္း၊ ကမၻာ့စာေပအၫႊန္း၊ (အိႏိၵယ၊အီရန္၊ အာရဗ္စာေပသမိုင္း) စာ-၉၁၊ ရန္ကုန္၊ စာေပဗိမာန္]
အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆရာေမာင္ဆုရွင္က ဤသို႔႐ႈျမင္ပါသည္။" အစၥလာမ္ဘာသာ၌ ဤအမည္နာမေတာ္ကပင္ နာခံျခင္း
(Submission to God)
ဟူေသာအဓိပၸာယ္ကိုေဆာင္သည္ဟုနားလည္ရပါသည္။အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ကိုနာခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း
သေဘာေပါက္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ဤဘာသာဝင္တို႔သည္ သဒၶါယံုၾကည္မႈရွိအပ္ေသာ စိတ္ထားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သေဘာေပါက္ရပါသည္။ ထိုမွ်မက အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ အခ်ိန္မွန္ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းသူမ်ား၊ လွဴဒါန္းေပးကမ္းသူမ်ား၊ဝါေဆာင္သူမ်ား၊ ဘုရားဖူးခရီးသြားသူမ်ားအျဖစ္လည္း သေဘာေပါက္ရပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႔အနက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရလွ်င္ ဤဘာသာဝင္တို႔သည္ပင္လွ်င္သာတူညီမွ် ဝါဒက်င့္သံုးသူမ်ား၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းကို ညီရင္းအစ္ကိုသဖြယ္သေဘာထားသူမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္းၾကင္နာသနားတတ္သူမ်ား၊ ေလာကတြင္ အမွန္တရားဟူသည္ကို ယံုၾကည္လက္ခံလိုလားသူမ်ား၊ ဘာသာအဆံုးအမႏွင့္အညီေန႔စဥ္ က်င့္ႀကံအားထုတ္သူမ်ားဟူ၍ဆိုလွ်င္ လြဲမွားစရာအေၾကာင္းမရွိပါ။
လူ႕ယဥ္ေက်းမႈမ်ားထြန္းကားမႈ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ဤဘာသာတရားကိုသက္ဝင္ၾကည္ညိဳမႈမွအေၾကာင္းျပဳ၍ေပၚေပါက္ေသာလူ႔ေလာကေကာင္း
က်ိဳးေဆာင္ပညာရပ္မ်ားလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးျကြယ္ဝလာခဲ့သည္ကို ကမၻာ့သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၌ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပညာရပ္မ်ားမွ အႏုပညာရပ္မ်ားဗိသုကာပညာသေဘာမ်ား၊ အေျခခံသိပၸံပညာအခ်က္အလက္မ်ား၊ဒႆနိကအေတြးအေခၚမ်ား၊ ေဆးဝါးကုသေရးပညာမ်ား၊ နကၡတ္ပညာရပ္မ်ား၊တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ စသည္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
[
ေမာင္ဆုရွင္၊ (၁၉၉၈) အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းမ်ား တိုးပြားဖို႔၊ ျပည့္အားမာန္မဂၢဇင္း၊ ၃၂-၃၄]

No comments:

Post a Comment