Friday, June 22, 2012

အမ်ဳိးသမီးတမန္ေတာ္႐ွိ/မ႐ွိ


အမ်ဳိးသမီးတမန္ေတာ္႐ွိ/မ႐ွိ
စုိင္မာကာဒ္ရီ။    ။ အတ္စ္လာမုိ႔အလုိင္းကြန္းမ္။ အစၥလာမ္၌ အမ်ဳိးသမီးတမန္ေတာ္ (Prophets)မ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ မရွိရပါသနည္း။
ေဒါက္တာဇာကိရ္။    ။ႏွမေတာ္မွ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးျမန္းလာပါသည္။ ယင္းမွာ အစၥလာမ္၌ အမ်ဳိးသမီးတမန္ေတာ္မ်ား (Prophets)အဘယ္ေၾကာင့္ မရွိရပါသနည္း။ အသင့္အေနႏွင့္ (Prophets)၏ အဓိပၸါယ္အား လူသားတစ္ဦးသည္ ၀ဟီ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အား လက္ခံရရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ လူသားမ်ား၌ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ လမ္းၫႊန္မႈ ျပဳေလသည္ဟုဆုိလုိလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္မွ အစၥလာမ္သည္ မည္သည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် တမန္ေတာ္ (Prophets)မ်ားအျဖစ္ မခ်ီးျမႇင့္ထားပါဟု အခုိင္အမာေျပာႏုိင္ပါသည္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ ေယာက္်ား(အမ်ဳိးသား)သည္ မိသားစု၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္သည္ဟု ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေဖာ္ျပထားေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိသားစုတစ္ခုတြင္ေတာင္ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္သာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ လူသားမ်ားအား အဘယ္ကဲ့သုိ႔  ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳႏုိင္မည္နည္း။ ဒုတိယအပုိင္းကုိဆုိရေသာ္ (Prophet) တမန္ေတာ္တစ္ပါးသည္ မျပဳမေနရ ဖရ္သြ္ဆြလာတ္မ်ားကုိ ဦးေဆာင္၀တ္ျပဳရေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္အေရွ႕ပုိင္း၌ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့သကဲ့သုိ႔ အမ်ဳိးသမီးတမန္ေတာ္မ်ားသည္ ကိယမ္(မတ္တပ္ရပ္ျခင္း)၊ ႐ူကူ (ဦးၫြတ္ျခင္း)၊ စုဂ်ဴဒ္(ပ်ပ္၀ပ္ဦးခ်ျခင္း)တုိ႔ကုိ ေရွ႕မွေန၍ ျပဳမူမည္ဆုိပါက ေနာက္ဖက္၌ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳေဆာက္တည္သူမ်ားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။
တမန္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရေပမည္။  အကယ္၍ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ တမန္ေတာ္ျဖစ္မည္ဆုိပါက (အဘယ္ကဲ့သုိ႔ တစ္စိမ္းအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ ဆက္ဆံႏုိင္မည္နည္း။) အေၾကာင္းမူကား အစၥလာမ္၌ က်ား၊မ ေရာေႏွာေနထုိင္မႈကုိ ခြင့္မျပဳေပ။ တမန္ေတာ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖစ္မည္ဆုိလွ်င္ အကယ္၍ ယင္းအမ်ဳိးသမီး၌ အမ်ဳိးသမီးသဘာ၀ ကုိယ္၀န္ရွိေနမည္ဆုိပါက ၎သည္ အနည္းငယ္ ၎၏ တာ၀န္မ်ားက  ထမ္းေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းအမ်ဳိးသမီး၌ သားသမီးမ်ားရွိေနမည္ဆုိလွ်င္ ၎င္းသည္ မိခင္တစ္ေယာက္၏ တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရသကဲ့သုိ႔ တမန္ေတာ္မ်ား၏ တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ ခဲယဥ္းေပလိမ့္မည္။ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္၌ မိခင္တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရင္း တမန္ေတာ္၏ တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ ခဲယဥ္းေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္မွာမူ ၎၏ ဖခင္ တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္လ်က္ တမန္ေတာ္တစ္ပါး၏ တာ၀န္မ်ားကုိလည္း ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေပသည္။
သုိ႔ေသာ္ အသင့္အေနႏွင့္ Prophet ၏ အဓိပၸါယ္အား ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရေသာသူ၊ ျမင့္ျမတ္သန္႔ရွင္းသူဟု ဆုိလုိပါလွ်င္ အစၥလာမ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး တမန္ေတာ္ ဥပမာမ်ားစြာရွိပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္အေနႏွင့္ ၫႊန္းဆုိလုိသည့္ အေကာင္းဆံုး ဥပမာမွာ ဘီဘီမရ္ယာမ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အီမ္ရာမ္မ်ဳိးႏြယ္က႑၊ က်မ္းပိုဒ္ (၄၂)တြင္
တဖန္ (သတိရၾကေလကုန္) တရံေရာအခါ၊ မလာအိကဟ္ ေကာင္းကင္ ေစတမန္မ်ားက (မရ္ယမ္ သခင္မအား) အို-“မရ္ယမ္မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အား ေရြးခ်ယ္ေျမႇာက္စားေတာ္ မူခဲ့ေလၿပီ။ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘြယ္ရာေသာ အၾကာင္းအရာမ်ားမွလည္း ကင္းရွင္းေစေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။ ၄င္းအျပင္  (ယခုတဖန္) အသင့္အား စၾကာ၀႒ာ အေပါင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လည္း ေရြးခ်ယ္ေျမႇာက္စားေတာ္မူခဲ့ေလၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကေလသည္။”   (၃း၄၂)
အသင့္အေနႏွင့္ Prophet ၏ အဓိပၸါယ္အား ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာသူ၊ ျမင့္ျမတ္သန္႔ရွင္းသူဟုနားလည္ထားလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔တြင္ တမန္ေတာ္ အီဆာ(عليه الصلاة و السلام)၏ မယ္ေတာ္ ဘီဘီမရ္ယာမ္ (عليها الصلاة و السلام)၏ ဥပမာရွိပါသည္။ အသင္သည္ ျမစ္တားျခင္းက႑၊ က်မ္းပိုဒ္ (၁၁)ကုိ ဖတ္႐ႈ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္
ထိုနည္းတူစြာ အလာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မုအ္မင္န္သက္၀င္ ယုံၾကည္ၾကကုန္ေသာသူတို႔၏ အက်ဳိးငွာ ဖစ္ရ္ေအာင္န္၏ ဇနီးၾကင္ရာကို ဥပမာအျဖစ္ ခိုင္းႏိႈင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။ တစ္ရံေရာအခါ၀ယ္ ထို ဖစ္ရ္ ေအာင္န္၏ ဇနီးၾကင္ရာသည္ (ဤသို႔) ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားခဲ့ေလ၏။ အို-ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးမအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္ မူေသာအရွင္၊  အရွင္ျမတ္ သည္ မိမိထံေတာ္ပါး၌ ဂ်ႏၷတ္သုခဘုံတြင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးမအဖို႔ ေနအိမ္ တစ္လုံးကို ျပဳလုပ္၍ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ၄င္းျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးမအား ဖစ္ရ္ေအာင္န္ႏွင့္ ၄င္း၏အက်င့္အမူတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေစေတာ္မူပါ။ ထိုမွတစ္ပါး အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးမအား မတရားေသာ အမ်ဳိးသားတို႔မွလည္း လြတ္ေျမာက္ေစေတာ္မူပါ။ ” (၆၆း၁၁)
စဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါ။ သခင္မႀကီးသည္ ယင္းေခတ္ ယင္းအခါ၌ အင္အားအႀကီးမားဆံုး ဘုရင္တစ္ပါး၏ ၾကင္ယာေတာ္ ဇနီးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ သခင္မႀကီးသည္ (ေလာက၏) စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ားျဖင့္ ဇိမ္ခံမႈကုိ ျငင္းပယ္စြန္႔လႊတ္၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံုတြင္ ေနအိမ္တစ္လံုးကုိ ရရွိရန္ ဆုေတာင္း ပတၱနာျပဳခဲ့ေလသည္။ အစၥလာမ္၌ ယင္းကဲ့သို႔ မြန္ျမတ္သန္႔ရွင္းေသာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီး(၄)ဦးရွိသည္။ ၎င္းတုိ႔မွာ (၁) ဘီဘီမရ္ယမ္ (عليها الصلاة و السلام)() ဘီဘီအာစီယာ(عليها الصلاة و السلام)
(
) ဘီဘီဖာတိမာဟ္(رضي الله تعالي عنها) ()ဘီဘီ အာအိရွာဟ္ (رضي الله تعالي عنها)တုိ႔ ျဖစ္သည္။
ဘာသာျပန္ဆိုသူ :: ဆရာမႀကီးေဒါက္တာလွလွင္း

No comments:

Post a Comment