Wednesday, June 20, 2012

နားမလည္မႈမ်ားႏွင့္ အထင္အျမင္လြဲမွားေနမႈမ်ားကုိ ႐ွင္းလင္းခ်က္မ်ား


ဒအ္၀ဟ္ဟူသည္
ဒအ္၀ဟ္ဟူသည္ ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ ေခၚျခင္း၊ ႀကိဳဆုိျခင္း၊ အကူအညီေတာင္းဆုိျခင္း၊ အခမ္းအနားသုိ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ေကာင္းရာသုိ႔ ဖိတ္ေခၚရမည္။ မေကာင္းမႈမွ တားျမစ္ရမည္။ ေကာင္းရာကုိ ညႊန္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ အေရြးမမွားပဲ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားမွ ကင္းေစၿပီး မွန္ကန္ေျဖာင့္ျဖဴးေသာ ဘ၀တည္ေဆာက္၍ အေနတတ္၊ အေသတတ္၊ အေနမွန္၊ အေသမွန္ရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ သတိေပးသည့္နည္းလမ္းကုိ ဒအ္၀ဟ္ဟု ေခၚသည္။ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈမွန္ကန္ရန္အတြက္ ဒအ္၀ဟ္ဖိတ္ေခၚမႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ျဖစ္သည္မွာ ထင္႐ွားပါသည္။ ဒအ္၀ဟ္ဖိတ္ေခၚရာတြင္ အသိပညာ ဉာဏ္အလိမၼာကုိ ေစစား၍ ခ်ဳိသာေအးျမေသာစကားလုံးမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ေခၚရမည္။ ဖိတ္ေခၚမႈျပဳရာတြင္ မိမိကုိယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ က်င့္သုံးၿပီးမွသာ ဖိတ္ေခၚရမည္။ ယင္းသုိ႔ အသိေပးဖိတ္ေခၚမႈတြင္ အတင္းအၾကပ္ မျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။
က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အလ္-အိဆ္လာဟ္ (ကုရ္အာန္ ၄း၁၁၄) အလ္-တဗ္လိဂ္(ကုရ္အာန္ ၇း၆၂) အလ္-တ၀စီဘိလ္ ဟက္(ကုရ္အာန္ ၁၀၃း၃) ဘယာန္(ကုရ္အာန္ ၂း၁၆၀) ဟူေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ ဒအ္္၀ဟ္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဆင္တူစြာ သုံးႏႈန္းထားသည္ကုိ ေတြ႕႐ွိရသည္။
အသင္သည္ မိမိအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အ႐ွင္ျမတ္၏လမ္းသုိ႔ ဉာဏ္ပညာ(ဟိက္မဟ္) ေကာင္းျမတ္ေသာဆုံးမၾသ၀ါဒျဖင့္ ဖိတ္ေခၚပါေလ။ အသင္သည္ ယငး္သူတုိ႔အား အေကာင္းဆုံးေသာနည္းလမ္း ျဖင့္ အေခ်အတင္ေျပာဆုိပါေလ . . .’ (ကုရ္အာန္ ၁၆း၁၂၅)
အသင္တုိ႔တြင္ အုပ္စုတစ္ခု႐ွိရေပမည္။ ထုိအုပ္စုသည္ ေကာင္းရာဘက္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚၾကရမည္။ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာမ်ားကုိ ညႊန္ၾကားၾကရမည္။ ထုိအုပ္စုသည္ မေကာင္းမႈမ်ားမွ တားျမစ္ ၾကရမည္။ ဤသုိ႔ေသာသူမ်ားသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မည့္သူမ်ားျဖစ္ေလ၏ . . . ’ (ကုရ္အာန္ ၃း၁၀၄)

အစၥလာမ္အေပၚ အဓိကနားမလည္မႈမ်ား
ယေန႔ကမၻာႀကီးတြင္ အစၥလာမ္အေပၚ နားမလည္မႈမ်ား မ်ားစြာ႐ွိေနေပသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ နားမလည္မႈမ်ား ခႏၶာကုိယ္တြင္းမွာ ကိန္း၀ပ္ေနမည္ဆုိပါက တစ္ခ်ိန္တြင္ အႏၱရာယ္သဖြယ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈသည္ ဘာသာတရားမွ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာသာသနာ အသီးသီးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကုိ ေတာင့္တသည့္ဆႏၵမွ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူထားသည့္ ဖန္ဆင္းခံေလာကႀကီးတစ္ခုလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ တည္ေဆာက္ရန္ လိုပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ လူသားမိသားစုႀကီးအေပၚတြင္ ေပးသနားထားသည့္ ေကာင္းခ်ီးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈသာျဖစ္ပါသည္။ အစၥလာမ္ဟူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည္။ မြတ္စလင္မ္ဟူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းျဖင့္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ အမိန္႔နာခံသူျဖစ္ေပသည္။ အစၥလာမ္သည္ ဘာသာေရးသက္သက္ပဲမဟုတ္ပါ။ ဥပေဒသက္သက္ပဲလားဆုိလည္း မဟုတ္ပါ။ အလုံးစုံေသာ လူ႕အေရးအရာ ကိစၥအ၀၀မွာပင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၊ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား၊ စံမ်ား၊ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ တန္ဖုိးမ်ားဟူ၍ လႊမ္းၿခံဳပတ္သက္ထားပါသည္။ အစၥလာမ့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားတြင္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးပိုင္း ကိစၥရပ္မ်ား အပါအ၀င္ နိစၥဓူ၀လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ အတုံ႔အလွည့္ကိစၥမ်ားကုိပါ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အတြင္းမွ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ စြႏၷသ္ထုံးဓေလ့တုိ႔မွ ထုတ္ႏႈတ္ယူထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ လူအေတြးအျမင္ျဖင့္ ႀကံဆထားရာ မဟုတ္ေပ။

ဖန္ဆင္း႐ွင္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္တစ္ပါးတည္းကုိ သက္၀င္ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစၥလာမ္သည္ တစ္ဆူတည္းအ႐ွင္ အယူအဆေပၚမွာ အေျချပဳၿပီး တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စၾက၀ဠာအနႏၱသည္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ ဖန္ဆင္းမႈျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ မျမင္ရသည့္အရာကုိ ဘာေၾကာင့္ ကုိးကြယ္ေနၾကသလဲလုိ႔ေျပာၾကသည္။ ဤေလာကႀကီးတြင္ မျမင္ရသည့္အမွန္တရားမ်ား႐ွိသလုိ ျမင္ရသည့္ အမွားမ်ားလည္း႐ွိပါသည္။ (ဥပမာ - တံလွ်ပ္၊ ေလ၊ လွ်ပ္စစ္၊ မုိးေကာင္းကင္အျပာေရာင္) ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သည့္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ ႐ုပ္၊ နာမ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အ႐ွင္မဟုတ္ေပ။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းမႈ႐ွိလွ်င္ အ႐ွင္ျမတ္ကုိ ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အ႐ွင္ျမတ္သည္ မၿမဲရာ႐ုပ္တရား၊ နာမ္တရားမွ ကင္းလြတ္ေတာ္မူသည့္အ႐ွင္ျမတ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆြလာသ္
လူသားအား ေန႔စဥ္ တစ္ေန႔လွ်င္ငါးႀကိမ္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္မႈရရွိေစ၏။ အလႅာဟ္ အ႐ွင္ျမတ္ကုိ နာခံမႈအတြက္ ရံခါမလပ္သတိေပးႏႈိးေဆာ္ေပးေနမည္ျဖစ္သည္။ ဆြလာသ္၀တ္ျပဳျခင္းျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း အတြက္သာမက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံးအတြက္ အစၥလာမ္သာသနာ၏ လမ္းစဥ္ကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရ႐ွိေစသည္။
ဆြလာသ္သည္ မြတ္စလင္မ္တစ္ဦးကုိ () သူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တရားကုိ အစဥ္သတိရ႐ွိေအာင္ ႏႈိးေဆာ္ ေပးသည္။ () တာ၀န္ေက်ပြန္မႈကုိ ဖန္တီးေပးသည္။ () ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းကုိ ျပဳစုေပးသည္။ () မိမိကုိယ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းတတ္ေသာအက်င့္ကုိ ေမြးျမဴေပးသည္။ () ဆြလာသ္သည္ မြတ္စလင္မ္အဖြဲ႕အစည္း ၀င္မ်ားကုိ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကုိေပး႐ုံမက တစ္ဦး၏ဒုကၡကုိ တစ္ဦးက မွ်ေ၀ေျဖ႐ွင္းျခင္းကုိ ျဖစ္ေစသည္။

ဆီြယာမ္
ဆြီယာမ္ဥပုသ္သီလသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္လတာလုံးလုံး မြတ္စလင္မ္တစ္ဦးခ်င္းေရာ၊ အသိုင္းအ၀ိုင္း တစ္ရပ္လုံးပါ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး တတ္ႏိုင္သူအားလုံး အတၱကုိခ်ဳပ္တည္းၿပီး အာ႐ုံခံစားမႈအ၀၀ကုိ ၿမိဳသိပ္ေစျခင္းျဖင့္ အခက္အခဲအက်ဥ္းအၾကပ္အတြင္းမွ အလႅာဟ္အ႐ွင္၏ ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈကုိ ႐ွာႀကံျခင္းျဖစ္သည္။

ဇကားသ္္
ဇကားသ္သည္ မြတ္စလင္မ္အခ်င္းခ်င္း ညီရင္းအစ္ကုိစိတ္ထားၿပီး က႐ုဏာေမတၱာတရားအျပည့္ႏွင့္ ေငြေၾကးအရ စြန္႔လွဴျခင္းျဖစ္သည္။ လူအမ်ားသည္ ဇကားသ္ကုိ အခြန္အတုပ္တစ္မ်ဳိးအသြင္ လြဲမွားစြာ ျမင္ေနၾကသည္။ ဇကားသ္မွာ အခြန္ႏွင့္လုံး၀ျခားနား၏။ ဇကားသ္၏အဓိပၸါယ္မွာျမင့္ျမတ္ျခင္းႏွင့္ သန္႔စင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေ၀ါဟာရကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အစၥလာမ္က လူသားသည္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အေပၚ အမွန္တကယ္ခ်စ္ခင္မႈကုိျပသသည့္သေဘာျဖင့္ ေငြေၾကးအရ မိမိ၏ညီေနာင္သားခ်င္းမ်ားကုိ ႐ိုင္းပင္းကူညီျခင္းျဖင့္ မိမိ၏စိတ္၀ိညာဥ္ကုိ တုိးတက္ျမင့္မားသန႔္စင္သြားေစရန္ျဖစ္ေပသည္။

ဟာဂ်္္
ဟာဂ်္ျပဳျခင္းဆုိသည္မွာဗဟုိခ်က္ျခာၿမိဳ႕မကၠာတြင္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက သစၥာတရားကုိ ဖိတ္ေခၚခဲ့ရာ ဗဟုိမ႑ိဳင္ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးတါင္ ဆုံစည္းျခင္းျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ကုိ ၀တ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့ညီရင္းအစ္ကုိစိတ္ဓါတ္ကုိ ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ တဒဂၤဆုံစည္းေစျခင္းျဖင့္ ဖိတ္ေခၚမႈႀကီးကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထာ၀ရ တည္တ့ံေစရန္ျဖစ္သည္။
ဂ်ိဟာဒ္
ဂ်ိဟာဒ္ဟူသည္ အလႅာဟ္၏လမ္းေတာ္တြင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိေခၚပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္အ႐ွင္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္က မိမိအား ေထာက္ပ့ံေပးသနားထားေသာ ကာယ၊ ဉာဏ၊ ဓနစြမ္းရည္ ပိုင္ဆိုင္မႈအားလုံးျဖင့္ အမွန္တရားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။ လုိအပ္ပါက မိမိအသက္ကုိပင္ စြန္႔လွဴရန္သြန္သင္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ိဟာဒ္သည္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ ဗ်ာဒိတ္ကုိ အဆုံးစြန္ေသာအတိုင္း အတာအထိျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းႏွင့္ အစၥလာမ့္လမ္းစဥ္တြင္ အဟန္႔အတားအေႏွာင့္အယွက္မ်ားကုိ ႏႈတ္လွ်ာအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကေလာင္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးဖယ္႐ွားမႈအားလုံး အက်ဳံး၀င္သည္။ အသက္႐ွင္ေနရသည္မွာ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အတြက္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသရသည္မွာလည္း အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အတြက္သာျဖစ္ရမည္။
ဤစိတ္ဓါတ္မ်ဳိးကုိ ပ်ဳိးေထာင္ေပးရာ၌ အစၥလာမ္က ဘ၀ကုိ ေက်ာခိုင္းထားရန္ မဆုိထားေပ။ အစၥလာမ္သည္ ဘ၀ကုိမပယ္။ ဘ၀ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၏။ လူ႔ဘ၀အတြင္း က်င္လည္ေနရင္းက မိမိ၏ကုိယ္က်င့္ တရား သီလသမာဓိႏွင့္ စာရိတၱမ႑ိဳင္တုိ႔ကုိ အျမင့္ဆုံးပ်ဳိးေထာင္သြားရန္ အစၥလာမ္က ဆုိထားပါသည္။ ဤသည္ပင္ အစၥလာမ္၏အဓိကထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ဂ်ိဟာဒ္ကုိ ဘာသာေရးစစ္ပြဲအျဖစ္ မွားယြင္းစြာထင္မွတ္(သုံးစြဲ)ေနၾကသည္။

အစၥလာမ့္တရားဥပေဒ
အစၥလာမ့္ တရားဥပေဒတြင္ အရင္းအျမစ္ေလးရပ္ကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ () ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ () စြႏၷာေခၚ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ထုံးဓေလ့၊ () အစ္ဂ်မာေခၚ ဥပေဒပညာ႐ွင္မ်ား၏ ညီညြတ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ () ကိယာစ္ေခၚ ပုံစံတူ ေကာက္ယူဆင္ျခင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ စြႏၷာျဖစ္ေစ၊ အစ္ဂ်မာျဖစ္ေစ၊ ကိယာစ္ျဖစ္ေစ ကုရ္အာန္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲပါက လက္ခံရန္မလုိအပ္ေပ။
အစၥလာမ့္ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၏အႏွစ္္ခ်ဳပ္မွာကမၻာ့အေရးတြင္ မြတ္စလင္မ္ႏွင့္ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူတုိ႔ အခြင့္အေရးလည္းေကာင္း၊ တာ၀န္အရလည္းေကာင္း မည္သည့္ဘက္တြင္မွ ျခားနားျခင္း၊ ကြာဟျခင္း မ႐ွိေစရဟု ျဖစ္သည္။
အစၥလာမ္အေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားႏွင့္ ႐ွင္းလင္းခ်က္မ်ား
မ်က္ေမွာက္ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္အေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားေနေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ကုရ္ဘာနီျပဳမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒီမ်ားဟု ထင္မွတ္ေနၾကမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ပုိမုိ၍ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ မီဒီယာမ်ား၏ ထုိးႏွက္ခ်က္မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ပါ၀င္ေပသည္။

မီဒီယာမ်ား၏ ထုိးႏွက္ခ်က္
မ်ားစြာေသာလူမ်ားသည္ အေနာက္တုိင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အရိယဆမာဂ်္၀င္အခ်ဳိ႕၏ မဟုတ္မမွန္ ေရးသားခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး အစၥလာမ္အေပၚတလြဲျမင္ေန နားလည္ေနၾကသည္။
ယခုအခါ မီဒီယားမ်ားက အစၥလာမ္၏ စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာအျမင္မ်ားကုိ ေျပာဆုိလာေနၾကသည္။ အစၥလာမ္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ သုံးစြဲလာသူတုိင္းသည္ စစ္အေၾကာင္းကုိလည္း အေျပာမ်ားလာခဲ့ၾကသည္။ ဤႏွစ္ခုအၾကား ဆက္စပ္မႈကလည္း သူ႔အလုိလုိပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေနေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ အေ႔႐ွအလယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကလည္း အစၥလာမ္ကုိ ေၾကာက္စရာအျဖစ္ ထင္ဟပ္သြားေအာင္ `ဘာသာေရးစစ္’(Holy War) ဆုိၿပီး မီဒီယာက႑ကုိသုံး၍ ျဖည့္စြက္ၿပီး ေ၀ဖန္လာခဲ့ၾကပါသည္။
အစၥလာမ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမွားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္႐ွိသည္။ ဤသတင္းမွားအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ စီး၀င္လ်က္႐ွိရာ ကမၻာတစ္လႊား႐ွိ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအၾကားတြင္ စြဲၿငိႀကီးစုိးေနေလသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ မြတ္စလင္မ္တုိ႔အေပၚ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိသာ အဘက္ဘက္မွ နည္းမ်ဳိးစုံႏွင့္ ခံစားေစလ်က္႐ွိေနေလသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ား၊ ၀တၳဳႏွင့္ ၀တၳဳမဟုတ္ေသာစာစုမ်ား၊ ရည္ညႊန္းစာအုပ္မ်ား၊ စြယ္စုံက်မ္းမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယုိမ်ားတြင္ပါ လႊမ္းမုိးခ်င္တုိင္း လႊမ္းမုိးေနေပသည္။
တီဗီြ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ မြတ္စလင္မ္တုိ႔၏ ပုံရိပ္မ်ားဟု ထင္ဟပ္ေစေသာ ျပကြက္မ်ားျပသြားခဲ့ၿပီး မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ အစြန္းေရာက္သူမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား၊ အေျခခံ၀ါဒီမ်ား စသည္ျဖင့္ မလုိတမာပုံရိပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသလ်က္႐ွိေပသည္။ မီဒီယာလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကိုင္ ေနသူတုိ႔သည္ အစၥလာမ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတနည္းပါးၾကၿပီး သာသနာကုိ အထင္အျမင္ေသးကာ အစၥလာမ္ကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ အစီအမံမ်ားကုိ အားေပးေစေၾကာင္း ေတြ႕ေနရပါသည္။

ကုရ္ဗါနီ
ကုရ္ဗါနီသည္ တုႏႈိင္းမဲ့ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္၏သစၥာေတာ္ကုိ ေစာင့္သိ႐ုိေသျခင္းႏွင့္ အမွန္တရားအတြက္ စြန္႔လွဴျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ကုရ္ဗါနီဟူေသာစကားသည္ အရဗီေ၀ါဟာရ ကုရ္ဗါန္မွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ကုရ္ဗါနီသည္ အနီးသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ နီးကပ္ေစေသာအရာဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရသည္။ အလႅာဟ္ အ႐ွင္ျမတ္ထံသုိ႔ နီးကပ္ေစျခင္းျပဳသည့္အရာဟူေသာ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ သုံးစြဲထားပါသည္။ သားေကာင္ တစ္ေကာင္ကုိျဖစ္ေစ၊ အလွဴဒါနတစ္ခုခုကုိျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းမႈတစ္ခုကုိျဖစ္ေစ စြန္႔လွဴမႈကုိ ရည္ၫႊန္းပါသည္။
ကုရ္ဗါနီက်င့္စဥ္သည္ တစ္ပါးတည္းေသာအလႅာဟ္ကုိ နာခံဘ၀တည္ေဆာက္မႈလမ္းစဥ္၌ အဓိက လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ေသာင္ဟီးမ္(အလႅာဟ္တစ္ပါးတည္း ၿပီးျပည့္စုံစြာ႐ွိျခင္း)တရားကုိ ေစာင့္ထိန္းရန္အတြက္ အလႅာဟ္မွလြဲ၍ အျခား မည္သည့္အရာကုိမွ် တသ၍ သတၱ၀ါကုိ လွီးျဖတ္ခြင့္မျပဳေခ်။
သားေကာင္ကုိ ဇဗဟ္လွီးျဖတ္ျခင္း(သုိ႔မဟုတ္)ကုရ္ဗါနီက်င့္စဥ္သည္ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ေနေသာ နတ္ဆုိးႀကီးကုိ အမ်က္ေျပရန္ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမဟုတ္။ မိမိ၏အျပစ္မ်ားပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆးေၾကာမႈ ျပဳလုပ္ေနျခင္းလည္းမဟုတ္၊ ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အတြက္ စြန္႔လွဴရန္ အၿမဲအသင့္႐ွိေၾကာင္း အတြင္းႏွလုံးသားမွ ခံယူခ်က္ကုိ ျပင္ပသေကၤတအျဖစ္ ျပသျခင္းသာျဖစ္သည္။
တိရိစာၦန္တုိ႔ကုိ လူသားအတြက္ လက္ေအာက္ခံစားသုံးရာအျဖစ္ အလႅာဟ္ကသတ္မွတ္ေပးထားေပရာ တိရိစာၦန္သည္ လူကုိနာခံသကဲ့သုိ႔ လူသားကလည္း မိမိ၏အ႐ွင္သခင္ အလႅာဟ္အ႐ွ်င္ျမတ္ကုိ နာခံရန္ အသင့္ ႐ွိရေပမည္။ စားသုံးခြင့္႐ွိေသာ တိရိစာၦန္ကုိပင္ ပိုင္႐ွင္အစစ္အမွန္ျဖစ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ အလႅာဟ္ အ႐ွင္္ျမတ္၏နာမေတာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ တသလွီးျဖတ္ၿပီးမွ စားသုံးျခင္းမွာ သစၥာတရားကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သားေကာင္ကုိ ကုရ္ဗါနီျပဳျခင္းမွာ နာခံျခင္း၏ ျပင္ပသေကၤတသာျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ စြန္႔လွဴရမည္မွာ မိမိ၏စိတ္ႏွလုံးသားႏွင့္ ယင္းမွ ႐ႈိင္ႆြာန္(အဖ်က္မိစာၦ)အင္အားစုမ်ား၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန စသည့္ တရားမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။
ဒါေၾကာင့္ အလႅာဟ္အ႐ွ်င္ျမတ္က ကုရ္ဗါနီအႏွစ္သာရႏွင့္ပတ္သက္၍ . . . . .
ထုိသတၱ၀ါတုိ႔၏ အသားတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ အေသြးတုိ႔သည္လည္းေကာင္း အလႅာဟ္ထံသုိ႔ မည္သည့္အခါမွ်မေရာက္ေခ်။ သုိ႔ေသာ္ သင္တုိ႔ထံမွ (သကၠ၀ါ)အလႅာဟ္သိစိတ္ျဖင့္ တာ၀န္ေက်ျခင္းသာလွ်င္ ထုိအ႐ွင္္ျမတ္ထံသုိ႔ ေရာက္႐ွိေပသည္။ ဤနည္းအတိုင္းပင္ ထုိအသွ်င္ျမတ္သည္ ယင္း(သားေကာင္)တုိ႔ကုိ အသင္တုိ႔အက်ဳိးငွာ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေစေတာ္မူခဲ့သည္။ အသင္တုိ႔ကုိ အလႅာဟ္လမ္းညႊန္ခဲ့သည့္အတိုင္း အလႅာဟ္သည္ အႀကီးက်ယ္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သင္တုိ႔ေၾကြးေၾကာ္ၾကေစရန္အလုိ႔ငွာျဖစ္သည္။ ေကာင္းက်ဳိးျပဳသူ တုိ႔အား ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ သတင္းေကာင္းကုိေပးေလာ့။” (ကုရ္အာန္ ၂၂း၃၇)
အစၥလာမ္သာသနာက ေသြးကုိမစားေသာက္ရန္ တားျမစ္ပါသည္။ ေသြးသည္ ေရာဂါပိုးမ်ား ကိန္း၀ပ္ရာျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ သားရဲတိရစာၦန္မ်ားစားသုံးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထုိကဲ့သုိ႔ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈျဖစ္မည္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း တိရစာၦန္ခႏၶာကုိယ္မွေသြးမ်ားကုိထုတ္ပစ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
-
တိရစာၦန္တုိ႔၏ေသြးမ်ားကုိ ကုန္စင္ေအာင္ထြက္ေစေသာေနရာမွာ ၎တုိ႔၏လည္ပင္းမွ ေသြးေၾကာမ်ား းျဖစ္ပါသည္။ လည္ကုိလွီးလိုက္လွ်င္ ခႏၶာကုိယ္တြင္းမွေသြးမ်ား တစ္ခဏခ်င္းႏွင့္္ ကုန္စင္ေအာင္ထြက္သြား၍ ခဏခ်င္းအသက္ထြက္သြားပါသည္။
-
တိရစာၦန္ကုိ လည္လွီးရာတြင္ ေသြးေၾကာမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးျပတ္ေစရန္ ထက္ျမက္ေသာဓားျဖင့္လွီးရန္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္႐ွိပါသည္။ တိရစာၦန္ကုိ ၾကာ႐ွည္ မခံစားရေစရန္လည္း ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
-
ဇဗဟ္လုပ္သူ(လွီးျဖတ္သူ)သည္ အမ်ဳိးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေစ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ရမည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ဖန္ဆင္း႐ွင္ ေက်းဇူး႐ွင္အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ကုိ သက္၀င္ယုံၾကည္သူ တစ္ဦးျဖစ္ရမည္။ အလႅာဟ္အ႐ွ်င္ျမတ္ကုိ ယုံေသာ္လည္း အလႅာဟ္ႏွင့္ တစ္စုံတစ္ရာကုိ တန္းတူထား ကုိးကြယ္သူ၊ တသသူတစ္ဦးျပဳလုပ္ပါကမပိုင္ေခ်။ မူးယစ္ေနသူ၊ ႐ူးသြပ္ေနသူ၊ အ႐ြယ္မေရာက္ေသး၍ ဆင္ျခင္တုံတရားမသုံးတတ္ေသးသူ မျဖစ္ရပါ။ အသိတရားႏွင့္ယွဥ္၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
-
ကုရ္ဗါနီျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ () မိမိကုိယ္မိမိ မာနႏွိမ့္ခ်သူျဖစ္ရမည္။ () အလႅာဟ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကားသိတိုင္း စိတ္ႏွလုံးသည္ လႈပ္႐ွားင့ံလင့္ေနၾကရမည္။ () အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႕လွ်င္လည္း ၾက့ံခိုင္ျခင္း တရား(ဆြဗရ္)႐ွိရမည္။ () ဆြလာသ္၀တ္ျပဳမႈကုိ စြဲၿမဲစြာ တည္ေဆာက္ရမည္။ () အလႅာဟ္က မိမိအား ေထာက္ပ့ံေပးထားေသာအရာမ်ားမွ လွဴဒါန္းၾကရမည္။

၀တ္စားဆင္ယင္မႈ
အစၥလာမ္သာသနာသည္ ကမၻာေပၚ႐ွိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္းက ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ေသာ သာသနာမဟုတ္ပါ။ အစၥလာမ္သာသနာကုိးကြယ္ေသာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံ၊ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားျဖင့္ အစၥလာမ္သာသနာကုိ သက္၀င္ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ေနၾကသည္။
၀တ္စားဆင္မႈ၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လူတုိ႔၏ အ႐ွက္ကာအိေျႏၵကုိ ထိန္းသိမ္းဖုံးအုပ္ လုံၿခံဳစြာ႐ွိေစရန္ႏွင့္ ရာသီဥတု၏ အပူအေအးဒဏ္အသြယ္သြယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အလႅာဟ္ အ႐ွင္ျမတ္၏ ၀ဟီဗ်ာဒိတ္တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္စဥ္းစားေ၀ဖန္ျခင္းျဖင့္ သိ႐ွိရေပသည္။
လူသားတုိ႔၏ ကုိယ္ခႏၵာႏွင့္ ကာအိေျႏၵကုိ လုံၿခံဳမႈရွိေစရန္ႏွင့္ ရာသီဥတု၏ အပူအေအးဒဏ္ကုိ ကာကြယ္ရန္ ၀တ္စားတန္ဆာမ်ားသည္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ တရားစည္းကမ္းသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေသာ မိမိေနထိုင္ရာေဒသပတ္၀န္းက်င္လူသားမ်ား၏အျမင္တြင္ ယဥ္ေက်းေလးစားမႈ႐ွိေစမည့္ ၾကည့္ေကာင္း ႐ႈေကာင္းေစရန္ လွပတင့္တယ္စြာ၀တ္စားဆင္ယင္ၾကရေပမည္။
အစၥလာမ္သာသနာ၀င္တုိ႔သည္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈတြင္ သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ေစရမည္၊ လွပတင့္တယ္စြာ ၀တ္ဆင္ၾကရမည္။ အေနအထိုင္၊ အေပါင္းအသင္း၊ ဆက္ဆံေျပာဆုိမႈမ်ားတြင္ ၾကြား၀ါျခင္းႏွင့္ ျဖဳန္းတီးျခင္း၊ စည္းကမ္းမဲ့ျခင္းမ်ားကုိ အစၥလာမ္သာသနာ၏ တရားစည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားက လုံး၀ပိတ္ပင္ထား႐ွိခဲ့ ေပသည္။
တ႐ုတ္ျပည္႐ွိ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္တုိ႔သည္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေရးဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အညီ ၀တ္စား ဆင္ယင္ၾကသည္။ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္တုိ႔႐ွိ မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ အကၤ် ီ႐ွည္(ကုရ္သာရ္)မ်ား၊ ေ႐ွရ္၀ါနီႏွင့္ ကမီဇ္အကၤ် ီတုိ႔ကုိ ၀တ္ဆင္ၾကသည္။ မေလး႐ွားႏိုင္ငံ႐ွိ မေလးမြတ္စလင္မ္မ်ားသည္လည္း မေလး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အညီ ၀တ္ဆင္ၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ အစၥလာမ္သာသနာသည္ အာရဗ္ႏိုင္ငံ၊ ပါ႐ွန္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ေ႐ွးဦးစြာေရာက္႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္တြင္ကပ္လ်က္႐ွိေသာ အိႏၵိယမွ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အမ်ားအျပား၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းကုိေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အစၥလာမ္သာသနာတြင္ အိႏၵိယ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အခ်ဳိ႕ထုံးတမ္းဓေလ့မ်ား၊ အသုံးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ေရာေထြးယွက္တင္ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေလသည္။
ယေန႔ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး၌ ေနထိုင္လ်က္႐ွိၾကေသာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္၀င္ လူမ်ဳိးအသီးသီးတုိ႔သည္ ကာအိေျႏၵအ႐ွက္ကုိ ကာကြယ္ဖုံးအုပ္ရန္ႏွင့္ ရာသီဥတု၏ အပူဒဏ္၊ အေအးဒဏ္ကုိခံႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္အခါ၊ အေျခအေန၊ ေဒသအလိုက္ မိမိတုိ႔ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈအရ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၀တ္စားဆင္ယင္ ထုံးဖြဲ႕ေနထိုင္လ်က္႐ွိၾကသည္။ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္လည္း လူသားထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ၀တ္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ဖန္ဆင္း၊ ဖန္တီး၊ စီမံထားၿပီးျဖစ္သည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္၌ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ မည္သည့္ပုံစံျဖင့္ ၀တ္ဆင္ရမည္ဟု ေဘာင္ခတ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္း လုံး၀မ႐ွိေပ။
အုိ အာဒမ္၏ သားသမီးအေပါင္းတုိ႔ ငါ(အလႅာဟ္)အ႐ွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔၏ အ႐ွက္ကုိ ဖုံးအုပ္ ကာကြယ္သည့္ အ၀တ္အထည္ကုိလည္းေကာင္း၊ (အသင္တုိ႔) လွပတင့္တယ္စြာ ၀တ္ဆင္ၾကရန္ ၀တ္စားတန္ဖာ ကုိလည္းေကာင္း စီမံဖန္ဆင္းထားေတာ္မူခဲ့၏။ သုိ႔ရာတြင္ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္တုိ႔မွ ၾကဥ္ေ႐ွာင္ျခင္း၊ ဟီရိၾသတၱပၸတရား တည္းဟူေသာ ၀တ္စားတန္ဆာသည္ကား (အျမင့္ျမတ္ဆုံး) အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္ကား ထုိသူတုိ႔ ေလ့လာမွတ္သားစဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကရန္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။’ (ကုရ္အာန္ ၇း၂၆)
အထက္ပါ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္တြင္ ၀တ္စားတန္ဆာမ်ားကုိ အလႅာဟ္အ႐ွင္ စီမံဖန္ဆင္းထားျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ထုတ္မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။ လူသားတုိ႔၏ အ႐ွက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတု၏ အပူဒဏ္၊ အေအးဒဏ္ကုိ ဖုံးအပ္ကာကြယ္ရန္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားေပၚလြင္ေနေပသည္။
ကၽြန္ုပ္တုိ႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ စုေ၀းေနထိုင္ရာႏိုင္ငံျဖစ္ရာ အစၥလာမ္သာသနာကုိးကြယ္မႈ သည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတစ္စုတည္းက ကုိးကြယ္သည္မဟုတ္ပဲ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား (ရခိုင္၊ မြန္၊ ကရင္၊ ႐ွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ …) ထဲမွ ကုိးကြယ္သူမ်ားလည္း႐ွိေနၾကသည္။ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္တုိ႔သည္လည္း ဘုရင့္ေနျပည္ေတာ္တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ အဆက္အႏြယ္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအတိုင္းသာ ၀တ္စားဆင္ယင္ခဲ့ၾကသည္။ အစၥလာမ္သာသနာ သက္၀င္ယုံၾကည္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈအတိုင္း ၀တ္ဆင္ၾကသည္။ အစၥလာမ္သာသနာသက္၀င္ယုံၾကည္သည့္အတြက္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမွာ တစ္မ်ဳိးတည္းမျဖစ္၊ တစ္မ်ဳိးတည္း ျဖစ္ရမည္ဟုလည္း အစၥလာမ္ကမဆုိေပ။ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ပင္ အစၥလာမ္သာသနာကုိ သက္၀င္ယုံၾကည္ေနႏိုင္ၾကသည္။
မြတ္စလင္မ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရန္ႏွင့္ လွပတင့္တယ္မႈ႐ွိရန္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈပုံစံသည္ကား အစၥလာမ္သာသနာ၏ တရားစည္းရမ္းဥပေဒႏွင့္မဆန္႔က်င္ေသာ မိမိတုိင္းျပည္၊ မိမိလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ၀တ္စုံတုိ႔သည္သာ အသင့္ေတာ္ဆုံး၊ အေကာင္းဆုံး ၀တ္စားတင္ယင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဤသုိ႔၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ျပဳျခင္းကုိ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္က မပိတ္ပင္ မတားျမစ္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

အစၥလာမ္သည္ အၾကမ္းဖက္သာသနာမဟုတ္
အစၥလာမ္သာသနာသည္ မိမိႏွင့္ ထိေတြ႕လာသမွ်ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ျပဳေလ့ မ႐ွိပဲ ပုိမုိေကာင္းမြန္တုိးတက္ရာတုိးတက္ေၾကာင္းကုိ မည္သုိ႔ဖန္တီးေပးခဲ့ေၾကာင္းကုိ ကမၻာ့လူသားတုိ႔သည္ မသိ႐ွိၾကသည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္ကမၻာတြင္ အစၥလာမ္သည္ ကမၻာႏွင့္အ၀န္းတြင္ အထင္ျမင္ အေစာင္းခံရဆုံး ျဖစ္ေနသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အစၥလာမ္ကုိ ေခတ္တုံးေနေသာအယူတစ္ရပ္အျဖစ္ ေထာက္ျပၾကပါသည္။ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၁၄၀၀)ေက်ာ္က ပြင့္ေပၚခဲ့ေသာ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ကုိ အၿမဲတေစကုိးကားၿပီး ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲကာ ေျပာဆုိေနၾကသည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္။
ယခု မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ပင္ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒီမ်ားျဖစ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမွန္သမွ်ကုိ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားအေပၚ အျပစ္ပုံခ်ေနသည္။ ၁၉၉၀-ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၉၄-ခုႏွစ္အထိ ()ႏွစ္တာအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ (၂၈)မႈတြင္ ႏိုင္ငံတကာအပိုင္းက ()ခုသာ႐ွိ၏။ က်န္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကား အေမရိကန္ေဒသခံအုပ္စုမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက ျပဳလုပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု (FBI) အစီရင္ခံစာက ဆုိထားသည္။ ဤကိန္းဂဏာန္းမ်ားကုိၾကည့္ပါက အေျဖမေပၚသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမွန္သမွ်ကုိ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားအား အျပစ္ပုံခ်၍ မရႏိုင္ေတာ့ပါ။
အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဘာသာတရားႏွင့္ မပတ္သက္ပါ။ တလြဲတေခ်ာ္သြန္သင္ခ်က္မ်ားကုိ ၀ါဒျဖန္႔သိမ္းသြင္းေနသည့္ ပုန္းလွ်ဳိးကြယ္လွ်ဳိး မသမာသူေတြ႐ွိေနပါသည္။ ဤမသမာသူမ်ားသည္ အစၥလာမ္ကုိ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ အထအနေကာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယုံၾကည္ခ်က္ဟူသည္ မိမိတုိ႔ထဲမွ မြတ္စလင္မ္ကုိျဖစ္ေစ၊ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူကုိျဖစ္ေစ လိုက္လံသတ္ျဖတ္ေနျခင္း၊ ေသြးစြန္းေစျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ အေသခံ ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားမဟုတ္ပါ။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္ အေၾကာင္းမဲ့ အသက္တစ္ေခ်ာင္းသတ္ျခင္း သည္ပင္လွ်င္ ႐ွိ႐ွိသမွ်အသက္ကုိ သတ္ျခင္းႏွင့္တူ၏။ အသက္တစ္ေခ်ာင္းကုိ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ႐ွိ႐ွိသမွ် အသက္ကုိ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္တူ၏ဟု ပါ႐ွိေလသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သခင္ကလည္း ကမၻာ့အေ႔႐ွျခမ္းက လူသတ္မႈျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ကမၻာ့အေနာက္ျခမ္းမွလူက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ထုိသူသည္ သတ္သူနဲ႔ ႀကံရာပါပဲျဖစ္တယ္ဟု မိန္႔ေျခြထားပါသည္။
အစၥလာမ့္လမ္းညႊန္ဆုံးမမႈမ်ားႏွင့္ေသြဖည္သြားေသာ လူတစ္စု၏လုပ္ရပ္ကုိ အျခားေသာ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္လူမ်ားစုက ေထာက္ခံအားေပးမႈမျပဳခဲ့ေပ။ လြဲမွားေသာ ဂ်ိဟာဒ္ဆင္ႏႊဲရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကုိ ကမၻာေပၚ႐ွိ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ အမ်ားစုႏွင့္ သာသနာ့ပညာ႐ွင္မ်ားက ပယ္ခ်လိုက္သည္။ အေမရိကန္ အစၥလာမ့္ဆက္ဆံေရးေကာင္စီ(ကေနဒါ႐ုံး) (AIR ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မြတ္စလင္မ္ျပည္သူ႔လြတ္လပ္မႈအဖြဲ႕ တုိ႔က ထုတ္ျပန္သည့္ေၾကညာခ်က္တြင္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ လူ႕အသက္အား အေလးအျမတ္ထာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့သူမ်ားအား အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစမည့္ကိစၥမွန္သမွ်ကုိ လက္မခံႏိုင္ပါ။ အျပစ္မဲ့သူမ်ားအား အႏၱရာယ္ျပဳရန္ ဘာသာေရးစစ္ကုိ ခုတံုးလုပ္ျခင္းသည္ အစၥလာမ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ေနသည္ဟု ပါ႐ွိပါသည္။
ဤေၾကညာခ်က္ကို အစၥလာမ္သာသနာ့ ပညာ႐ွင္မ်ားက ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကလည္း အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္သည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။
အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္အေမရိက႐ွိ အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာ႐ွင္ ()ဦးမွလည္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ''အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္သည္ အစၥလာမ္သာသနာဥပေဒအရ လဴ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈ ျဖစ္သည္''ဟုေဖာ္ျပပါ႐ွိေလသည္။
ကာတာႏိုင္ငံ၊ ဒိုဟာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံ (၅၆)ႏိုင္ငံပါဝင္သည့္ အစၥလာမ္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကလည္း 'ဤကဲ့သို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ဘာသာအားလံုး၏ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ လူ႕တန္ဖိုး၊ စာရိတၲပိုင္းဆိုင္ရာတန္ဖိုး အားလံုးကို ဆန္႔က်င္ေနသည္'ဟု တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
ကာတာႏိုင္ငံ၊ ဒိုဟာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံ (၅၆)ႏိုင္ငံပါဝင္သည့္ အစၥလာမ္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကလည္း 'ဤကဲ့သို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ဘာသာအားလံုး၏ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ လဴ႔တန္ဖိုး၊ စာရိတၲပိုင္းဆိုင္ရာတန္ဖိုး အားလံုးကို ဆန္႔က်င္ေနသည္'ဟု တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
အစၥလာမ္သည္ မ်က္ကန္းစစ္ဆန္႔က်င္ေရးဝါဒႏွင့္ မ်က္ကန္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဝါဒကို ညႊန္ျပမထားပါ။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ စြန္႔လႊတ္လာေရးအတြက္ ေျဖ႐ွင္းရန္တာဝန္႐ွိေၾကာင္းကို ျပဆိုထားပါသည္။ အစၥလာမ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ ဂ်ိဟာဒ္ဆင္ႏႊဲရာ၏။ မိမိတို႔ကစၿပီး တိုက္ခိုက္ျခင္းအား တားျမစ္ထားၿပီး မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္အေရးကိုမူ အစၥလာမ္ကခြင့္ျပဳထားၿပီး ရႏိုင္သမွ်နည္းလမ္းစံုကို အသံုးျပဳကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရယူရန္လည္း ျပဆိဳထားပါသည္။
အစၥလာမ့္ဘဝတည္ေဆာက္မႈသည္ ကမၻာ့လူသားအားလံုး၏ စြမ္းရည္မ်ားကို အျမင့္ဆံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစသည္။ ယေန႔ကမၻာ၏ ပကတိအေျခအေနတို႔ကို သိ႐ွိေစရန္ ကမၻာ့ကုလသမၼဂၢ၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕၊ ကမၻာ့ကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၊ ေျမာက္အတၲလႏၱိတ္ စာခ်ဳပ္ႏိုင္ငံမ်ား အစ႐ွိသည့္ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္လည္း အစၥလာမ္သာသနာ၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ လမ္းၫႊန္မႈ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကိုယ္တိုင္ စံျပလက္ေတြ႕ ေဖာ္ေဆာင္လိုက္နာခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ညီေနေပသည္။
ယေန႔ကမၻာတြင္ တရားမွ်တမႈကို အဓိကထားေဆာင္႐ြက္ေနေပသည္။ အစၥလာမ္သာသနာတြင္ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ (၅း၈)တြင္ 'မွတ္သားသတိျပဳၾကကုန္ေလာ့၊ အုပ္စုတစ္စုအား ရန္သဴျဖစ္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အသင္တို႔ မတရားဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပဳၾကကုန္လင့္။ တရားသျဖင့္ အစဥ္ဆံုးျဖတ္ၾကကုန္ေလာ့။ ဤသို႔တရားမွ်တစြာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္သာ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ လမ္းၫႊန္မႈ အတိုင္းျဖစ္သည္' ဟု အတိအလင္းေဖာ္ျပပါ႐ွိေလသည္။
ယေန႔ကမၻာ့လူသားတို႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ဘဝတည္ေဆာက္မႈစနစ္မ်ားသည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္ အတိအလင္းပါ႐ွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ားမိခင္ႏို႔တိုက္ေကြ်းရန္ အေရးပါပံု၊ ကမၻာ့လူသားအားလံုးသည္ အိမ္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္သည္ဟူေသာအဆိုျပဳခ်က္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စားဝတ္ေနမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒေရးရာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ ေယာက်ာ္းႏွင့္ မိန္းမတန္းတူျဖစ္သည္ဟူေသာအဆိုျပဳခ်က္၊ ဝိဇၨာသိပၸံပညာရပ္မ်ား၊ ကေလး သူငယ္မ်ား ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ မိဘႏွင့္ သားသမီးဆက္ဆံေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားမိခင္ႏို႔တိုက္ေကြ်းရန္အေရးပါေၾကာင္းကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ (၂၈း၇) တြင္ အတိအလင္း ပ႐ွိေလသည္။ ကမၻာ့လူသားအားလံုးသည္ အိမ္ေထာင္စု ႀကီးျဖစ္သည္ဟဴေသာ သုေတသီမ်ား၏ အဆိုျပဳခ်က္မွာလည္း က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရန္အာန္ (၂း၂၁၃)ႏွင့္ (၁၇း၇၀)တို႔တြင္ လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပပါ႐ွိေလသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ အစၥလာမ့္အဆံုးအမလမ္းၫႊန္မႈမ်ားကို သိၾကရေသာအခါ ကမၻာ့လူသားထုထဲမွ အမ်ားအျပါးေသာ လူတို႔သည္ အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ားအေပၚတြင္ ထင္ျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားၾကသည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းကကိုးကြယ္ေနရာ၊ ယံုၾကည္ေနရာ၊ သေဘာတရား တစ္ခုလိုလို အစၥလာမ္ကိုတလြဲျမင္၊ တလြဲထင္ ေခၚဆိုေနၾကျခင္းေလ်ာ့ပါးသြားေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနအခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ သည္းခံျခင္းတရား လက္ကိုင္ထားကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာသနာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းကိဳ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျပရမည္ပင္ ျဖစ္သည္။
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)က 'မြတ္စ္လင္မ္ဟူသည္ မိမိ၏ႏႈတ္လွ်ာႏွင့္လက္မ်ားသည္ လူသားအားလံုး အတြက္ လံုၿခံဳမႈ႐ွိသူျဖစ္သည္။ မိမိအိမ္နီးခ်င္းမ်ားအား စိတ္မခ်မ္းသာေအာင္ျပဳလုပ္ေသာသူသည္ မြတ္စ္လင္မ္ မဟုတ္'ဟု မိန္႔ဆိုထားသည္။
မာတင္လူသာကင္းဂ်ဳနီယာကလည္း အမုန္းတရားကို အမုန္းျဖင့္ ပေပ်ာက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္၊ ခ်စ္ျခင္း ေမတၲာျဖင့္သာ ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ေပသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝင္စတန္ခ်ာေခ်က ေျပါဆိုခဲ့ဖူး သည္မွာ 'အယူသည္းသူ ဆိုသည္မွာ သူ၏စိတ္ကို မေျပာင္းလဲႏိုင္သလို၊ အေၾကာင္းအရာကိုလည္း ေျပာင္းလဲ မည့္သူမဟုတ္ေပ'ဟု ဆိုခဲ့ဖူးသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီး မဟတၲမဂႏၵီကလည္း 'သည္းမခံတတ္ျခင္း သည္ မိမိ၏ အေရးကိစၥႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ မခိုင္မာေသးေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပသည္'ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ကဗ်ာဆရာ ႏွင့္ ဝတၲဳေရးဆရာ ဗစ္တာဟူဂိုးကမူ 'သည္းခံတတ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ ဘာသာတရားပင္ျဖစ္ သည္'ဟု အဆိုအမိန္႔႐ွိခဲ့ေလသည္။
ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ အစၥလာမ္မစ္စင္တာဖြင့္ပြဲ၌ ခ်ားလ္စ္ မင္းသားက 'အစၥလာမ္ရဲ႕ႏွလံုးသားမွာက စၾကဝဠာႀကီးတစ္ရပ္လံုးကို ျပည့္ျပည့္ဝ၀ႀကီး႐ႈ႕ျမင္မႈကို ေစာင့္ထိန္းထားပါတယ္။ လူႏွင့္ သဘာဝကို ကတၲားျခါးမထားပါဘူး။ သိပၸံႏွင့္ ဘာသာတရားကို တစ္သီးတစ္ျခါးဖယ္ၾကဥ္မထားပါဘူး။ ႐ုပ္နဲ႔နာမ္ကို တစ္ပိုင္းစီခြဲမထားပါဘူး။ နာမ္တရားကို အေလးထားသလို ေလာကီရဲ႕ ျမင့္ျမတ္ရာရာမ်ားကိုလည္း စုစည္း ညီၫြတ္စြာနဲ႔ ခံယူသေဘာေပါက္ထားပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်ဳပ္တို႔အေပၚမွာ တင္႐ွိေနတဲ့ တာဝန္ပိုင္းနဲ႔ ေလာကႀကီးကို အုပ္စိုးထိန္းကြပ္ အက်ိဳးေဆာင္ သြားေပးရမယ့္ ဦးစီးဦး႐ြက္အျဖစ္ ကိုပါ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းႀကီး သေဘာေပါက္သိျမင္ နားလည္ထားေစပါတယ္'ဟု သူ၏အျမင္ကုိ ေျပာၾကားသြားေလသည္။
အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ စကားမ်ားသည္ အစၥလာမ္အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း႐ွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ သာသနာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကမၻာ့လူသားတို႔နားလည္ သေဘာေပါက္လက္ခံ ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ေလသည္။

No comments:

Post a Comment