Wednesday, September 19, 2012

လူသားႏွင့္ဂ်င္န္အားဖန္ဆင္းရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္လူသားတို႕အားနာခံဘ၀တည္ေဆာက္ရန္ဖန္ဆင္းထားသည္ဆိုသည္မွာအၾကြင္းမဲ့
အမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ဤသည္ကသာအလႅာဟ္အရွင္၏အထူးဂရုဏာေတာ္ကုိခံစားေစေရးအတြက္လည္း
ျဖစ္ပါသည္။အလႅာဟ္အရွင္၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ားေၾကာင့္ဤေလာကၾကီးသည္ထင္ရွားေပၚလြင္လာရကာဤသို႕ျဖစ္
ထြန္းလာရျခင္းကိုလည္းအေၾကာင္းမဲ့ျပဳလုပ္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္းအတိအက်ေဖာ္ျပထားပါသည္။
`ငါအရွင္သည္မိုးေကာင္းကင္ကိုလည္းေကာင္း၊ကမၻာၿဂိဳဟ္ကိုလည္းေကာင္း၊ယင္းႏွစ္ခုၾကား၌ရွိသည္တို႕ကို
လည္းေကာင္း..ကစားခုန္စားရန္ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူသည္မဟုတ္ေပ´
`အကယ္၍ငါအရွင္ျမတ္သည္အပ်င္းေျပကစားရန္ရည္စူးခဲ့ပါလွ်င္မိမိအထံေတာ္၌ရွိသည္တို႕အနက္မွပင္ျပဳလုပ္
ေတာ္မူေပမည္´ (ကုရ္အာန္ ၂၁း၁၇-၁၈)
သုိ႕ျဖစ္၍အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္အဓိပၸါယ္မဲ့ခုန္စားရန္လူသားအပါအ၀င္ေလာကဓာတ္ၾကီးတစ္ခြင္တစ္ျပင္ရွိ
ေသာအရာတို႕အားဖန္ဆင္းထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းထင္ရွားပါသည္။သူ႕၌ရွိေသာအရာမ်ားႏွင့္ကစားမည္ဟု
ဆိုလိုျခင္းမွာတင္စားသံုးႏႈန္းထားျခင္းသာျဖစ္ျပီးအလႅာဟ္သည္`အဆြ္ဆြမဒ္´ ဘာဆိုဘာမွ်မလုိေသာထာ၀ရျပီး
ျပည့္စံုေသာအရွင္ျဖစ္ပါသည္။
`အၾကင္နားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္မ်ားသည္စၾက၀ဠာအေပါင္းႏွင့္ကမၻာၿဂိဳဟ္ကိုဖန္ဆင္းထားျခင္းကိုစဥ္းစားဆင္
ျခင္၍ဖြင့္ဟေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္မွာအရွင္ျမတ္သည္ေလာကာၾကီးအားအဓိပၸါယ္မဲ့စြာဖန္ဆင္းထားျခင္းမဟုတ္ပါ။
အရွင္ျမတ္သည္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းအေပါင္းမွကင္းစင္ေတာ္မူပါ၏´ (ကုရ္အာန္ ၅၅း၇)
`ထုိအရွင္ျမတ္သည္မိုးေကာင္းကင္ကို(၇)ထပ္ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့ရာကရုဏာရွင္၏ဖန္ဆင္းမႈ၌ပရမ္းပတာျဖစ္
ေသာ၊စည္းစနစ္က်နမႈကိုအသင္သည္ေတြ႕ျမင္ရမည္မဟုတ္ေပ´ (ကုရ္အာန္ ၆၇း၃)
`အသင္တို႕သည္မိမိတို႕အားငါအရွင္ျမတ္ကအခ်ည္းအႏွီးအက်ိဳးမဲ့ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူခဲ့သည္ဟူ၍လည္း
ေကာင္း၊ထုိအရွင္ျမတ္ထံေတာ္သို႕ျပန္လည္ေရာက္ရွိၾကရမည္မဟုတ္ဟူ၍လည္းေကာင္းထင္မွတ္ခဲ့ၾက
သေလာ´ (ကုရ္အာန္ ၂၃း၁၁၅)
သို႕ရွိရာဟန္ခ်က္ညီမႈျဖင့္အဓိပၸါယ္ရွိစြာဖန္ဆင္းထားေသာေလာကဓါတ္ၾကီးအားဖန္ဆင္းထားျခင္း၏ရည္
ရြယ္ခ်က္ဒုတိယပိုင္းကိုကုရ္အာန္(၆၇း၃)၌ဖြင့္လွစ္ဟျပထားသည္မွာ`ရဟ္မာန္´ကရုဏာရွင္၏ဖန္ဆင္း
မႈဟုသံုးႏႈန္းျပဆိုထားျခင္းပင္။အလႅာဟ္အရွင္၌ကရုဏာႏွင့္ပတ္သက္၍`ရဟ္မာန္`ႏွင့္`ရဟီးမ္´
ဂုဏ္ေတာ္ႏွစ္ပါးရွိသည္။`ရဟ္မာန္´ဟူသည္သူဖန္ဆင္းေသာေ၀ေနယ်အားလံုးအေပၚသို႕ျခြင္းခ်က္မရွိ
ထားေသာဂရုဏာမ်ိဳးကိဆိုလိုပါသည္။သူ႕အားယံုၾကည္သူျဖစ္ေစ၊မယံုၾကည္သူျဖစ္ေစ၊နာခံသူျဖစ္ေစ၊
ေက်းဇူးကန္းသူျဖစ္ေစ၊အားလံုးထံမွတစ္ဖက္သတ္ထားေသာဂရုဏာပင္ျဖစ္သည္။`ရဟီးမ္´ဟူသည္
သူ႕ကိုယံုၾကည္နာခံသူတို႕အားထပ္ေဆာင္းေပးသည့္ဂရုဏာျဖစ္သည္။
`အို-သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႕၊အသင္တို႕သည္အလႅာဟ္သိစိတ္ျဖင့္ေကာင္းမႈကိုေဆာင္ျပီးမေကာင္း
မႈကိုေရွာင္ကာထိုအရွင္ျမတ္၏တမန္ေတာ္ကိုလည္းယံုၾကည္လက္ခံၾကပါလွ်င္ထုိအရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွကရု
ဏာေတာ္ကိုႏွစ္ဆခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူမည္´ ( ကုရ္အာန္ ၅၇း၂၈)
ဤအတြက္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၌ေ၀နယ်အေပါင္းတိုကအေပၚတစ္ဖက္သက္ထားေသာဂရု
ဏာ`ရဟီးမ္´ထပ္ေဆာင္းဂရုဏာကို (၁၁၅)ၾကိမ္တိတိသံုးထားရာတြင္(၉း၁၂၈)၌ပါေသာ`ရဟီးမ္´တစ္
ၾကိမ္မွာတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)ကိုရည္ညႊန္းသံုးထားျခင္းသာျဖစ္ေပရာအလႅာဟ္ႏွင့္ပတ္သက္၍သံုးေသာ
`ရဟိးမ္´မွာ(၁၁၄)ၾကိမ္သာျဖစ္ရဲ႕ `ရဟ္မာန္´(၅၇)ၾကိမ္၏ႏွစ္ဆ(၅၇x၂)=၁၁၄ျဖစ္ေနေလရာကုရ္အာန္
က်မ္း၏အံ့ဖြယ္အလွတရားတစ္ခုကိုခံစားခြင့္ရျပန္ပါသည္။
သို႕ရွိရာ`ရဟ္မာန္´ကရုဏာရွင္၏ဖန္ဆင္းမႈဟုသံုးထားသျဖင့္အလႅာဟ္အရွင္သည္ဂ်င္န္ႏွင့္လူသားတို႕အား
ဖန္ဆင္းရျခင္းမွာတစ္ဖက္သတ္ဂရုဏာေပးရန္အတြက္လည္းျဖစ္ျပန္ပါသည္။
`ထုိအရွင္ျမတ္သည္ေသျခင္းႏွင့္ရွင္ျခင္းကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ရာသင္တုိ႕၌မည္သူသည္က်င့္မူရာ၌အေကာင္း
ဆံုးျဖစ္သည္ကိုမွတ္ေက်ာက္တင္စမ္းသပ္ရန္အတြက္ျဖစ္ေပသည္´ (ကုရ္အနာ္ ၆၇း ၂)
သို႕ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္သည္လူသားႏွင့္ဂ်င္န္တို႕ကိုဖန္ဆင္းထားျခင္းမွာ (၁)သူ႕အားနာခံဘ၀တည္ေဆာက္
ရန္(၂)တစ္ဖက္သတ္ဂရုဏာေပးရန္(၃)စမ္းသပ္ရန္တို႕ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရေပမည္။
အလႅာဟ္သည္လူသားတို႕အား--
(၁)စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ေသာဆင္ျခင္တံုေပးထားျခင္း(ကုရ္အာန္ ၁၀း၁၀၀)
(၂)ေကာင္းမႈႏွင့္မေကာင္းမႈကိုခြဲျခားတက္ေသာပင္ကုိယ္အသိေပးထားျခင္း(ကုရ္အာန္ ၉၁း၈)
(၃)အမွား၊အမွန္ကိုေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ရန္က်မ္းဂန္မ်ားေပးထားျခင္း(ကုရ္အာန္ ၂း၁၈၉)
(၄)ထုိက်မ္းဂန္မ်ားကိုလိုက္နာႏိုင္ၾကေစျခင္းငွာလက္ေတြ႕က်င့္သံုးျပေပးရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္တမန္ေတာ္
မ်ားကိုေစလႊတ္ေပးထားျခင္း (ကုရ္အာန္ ၂း၁၅၁၊၃၃း၂၁)
(၅)စဥ္းစားဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ေပးထားျခင္း။(ကုရ္အာန္ ၃၅း၃၇)
(၆)လမ္းမွန္ႏွင့္လမ္းမွားလမ္းႏွစ္သြယ္ကိုလြတ္လပ္စြာေလွ်ာက္လွမ္းခြင့္ (FREE WILL) ေပးထားျခင္း
(၇)ဆိုခဲ့ျပီးေသာအရာမ်ားကိုအျပည့္အ၀ခံစားရယူေဆာက္တည္ႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္းအေကာင္း
ဆံုးရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းခြန္အားသတၱိ`သတ္က္၀ီးမ္´ကိုလည္းေပးထားျခင္း
(၈)အထူးသျဖင့္အလႅာဟ္အရွင္၏ဂရုဏာကိုတစ္ဖက္သတ္ရယူႏုိ္င္ေသာမဟာအခြင့္အေ၇းကိုလည္း
ေပးထားျခင္း (ကုရ္အာန္ ၇း၁၇၆၊၆း၁၂၊၆၇း၃)
(၉)ျဖစ္ပ်က္ၾကံဳေတြ႕ရေသာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊၀မ္းနည္းျခင္း၊ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ဆံုးရံႈးျခင္းတို႕အေပၚခံႏိုင္ရည္စြမ္းအင္
ထူး`ဆြဗရ္´ကိုေပးထားျခင္း။ (ကုရ္အာန္ ၂း၁၅၃)
(၁၀)အလႅာဟ္သည္လူသားအားမိမိဂရုဏာေတာ္အဟုန္ေၾကာင့္၀န္ကုိေပါ့ပါးေစရန္သာလိုလားေတာ္မူ
ျခင္း (ကုရ္အာန္ ၄း၂၈)
(၁၁)ရူဟာနီအျဖစ္၌ပင္အလႅာဟ္သည္လူသားႏွင့္ပဋိညာဥ္ျပဳထားျပီးျဖစ္၍လူသားသည္နာခံလိုက္နာရန္
လိုပါကအလႅာဟ္အမိန္႕ေတာ္မ်ားကိုနာခံရာ၌အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲလြယ္ကူစြာပင္လိုက္နာႏို္င္စြမ္း
အားေပးထားျခင္း ( ကုရ္အာန္ ၇း၁၇၂၊၂၂း၇၈)
(၁၂)အမွားျပဳမိပါကလည္းအမွားကိုသိျမင္ကာ၀န္ခ်ေတာင္းပန္မႈျပဳ၍ျပဳျပင္ပါလွ်င္လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး
ထားျခင္း။
စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္အထပ္ထပ္ကာရံကာအကာအကြယ္ေပးျပီးမွသာလူသားႏွင့္ဂ်င္န္တို႕အားအမွန္တရား
ကိုလက္ခံ၍ေကာင္းရာျပဳက်င့္သူကုိဂ်ႏၷသ္၊အမွန္တရားကိုျငင္းဆန္ကာမေကာင္းရာျပဳသူအားဂ်ဟႏၷမ္သို႕
ဆင္းသက္ေစျခင္းျဖစ္စဥ္သည္အလႅာဟ့္ဘက္မွအလြန္ပင္မွ်တလြန္းပါသည္။သို႕ရွိရာအလႅာဟ္သည္လူ
သားႏွင့္ဂ်င္န္တို႕ကိုဖန္ဆင္းျခင္းမွာသူ႕အားနာခံဘ၀တည္ေဆာက္ရန္၊စမ္းသပ္ရန္၊ဂရုဏာေပးရန္အတြက္
ျဖစ္ျပီး ဂ်ႏၷသ္ႏွင့္ဂ်ဟႏၷမ္သို႕ေရာက္ေစျခင္သည္အက်ိဳးဆက္သာျဖစ္ပါသည္။စာသင္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရ
ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ-ပညာတက္ေျမာက္ကာအသိအလိမၼာရရွိေစရန္အတြက္ျဖစ္ေသာ္လည္းေက်ာင္း
အားလံုးအနက္စာၾကိဳးစားသူမ်ားသာစာေမးပြဲေအာင္ေသာအက်ိဳးဆက္ကိုခံစားရမည္ျဖစ္သည္။မၾကိဳးစား
သူတို႕၏အက်ိဳးဆက္မွာစာေမးပြဲက်ရံႈးျခင္းသာျဖစ္ေပရာေက်ာင္းသားအားလံုးစာေမးပြဲကိုမေအာင္သျဖင့္
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္အထမေျမာက္ဟုဆို၍ကားမရႏိုင္ပါ။ဆိုလာပါကလည္း
အသံုးမ၀င္ေသာဆင္ေျခအဆင့္ထက္မပိုႏိုင္ပါ။
အလႅာဟ္အရွင္သည္ေဖာ္ျပျပီးေသာအခြင္အေရးမ်ား၊ဂုဏ္သတၱိမ်ား၊အရည္အခ်င္းမ်ား၊စြမ္းရည္မ်ား၊အေျခ
အေနေကာင္းမ်ားေပးထားပါလ်က္ ဂ်ႏၷသ္သို႕မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ဘဲဂ်ဟႏၷမ္သို႕သက္ဆင္းရသည္မွာထုိဂ်င္န္ႏွင့္
လူတို႕၏မိုက္မဲမႈေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။
`သို႕ဆိုပါကလူႏွင့္ဂ်င္န္ တို႕အားဂ်ဟႏၷမ္အတြက္ဖန္ဆင္းထားျခင္းမဟုတ္ပါ။လူႏွင့္ဂ်င္န္တို႕အနက္မိုက္မဲ
သာသူတို႕အတြက္ဂ်ဟႏၷမ္ကိုအက်ိဳးဆက္အျဖစ္ျပဳေပးထားျခင္းသာျဖစ္သည္´(ကုရ္အာန္ ၇း၁၇၉)
`ဧကန္အမွန္ကၽြႏိုပ္တို႕အနက္အသိဥာဏ္ေခါင္းပါးသူမ်ားသည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍လံုး၀မတ
ရားေသာစကားမ်ားေျပာဆိုေလ့ရွိခဲ့ၾကသည္´ (ကုရ္အာန္ ၇၂း၄)
အလႅာဟ္အရွင္သည္လူႏွင့္ဂ်င္န္တို႕ကိုမိိမိအားနာခံကိုးကြယ္ရန္ဖန္ဆင္းထားသည္ဟုဆိုရာတြင္ထိုနာခံျခင္းမွ
တဆင့္အက်ိဳးထူးကိုရရွိခံစားေစရန္အတြက္သာလွ်င္ျဖစ္ေတာ့သည္။
`မည္သူမဆိုေသြဖည္ျငင္းဆန္ခဲ့ပါလွ်င္၄င္း၏ေသြဖည္မႈသည္၄င္အေပၚ၌သာက်ေရာက္ေပမည္။ထုိနည္းတူ
စြာမည္သူမဆိုေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္သီလာကိုေဆာက္တည္ခဲ့ပါမႈ၄င္းတိုကအက်ိဳးငွာစီမံေဆာင္ရြက္ေန
ၾကျခင္းျဖစ္သည္´ (ကုရ္အာန္ ၃၀း၄၄)
`စင္စစ္ေသာ္ကား၊အသင့္အားေမြးျမဴဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္သည္လိုလားေတာင့္တျခင္းကင္းေတာ္မူ
ေသာအရွင္၊မဟာဂရုဏာေတာ္အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေပတည္း´ (ကုရ္အာန္ ၆း၁၃၃)
ဆရာစိန္ေဌးဟန္၏ `အေမးရွိလာထိုအခါ´ စာအုပ္မွေမးခြန္းနံပါတ္ (၉)ကိုကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment