Wednesday, June 20, 2012

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္သမိုင္း


Bismillar

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္သမိုင္း "အလ္ကုရ္အာန္" ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ဤေခါင္းစဥ္ငယ္တြင္...............
မြတ္စ္္လင္မ္မ်ားႏွင့္သာမက မြတ္စ္္လင္မ္္္မဟုတ္သူအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ပါ အတန္အသင့္ရင္းႏွီးျပီးျဖစ္ေသာအာရဗီေဝါဟာရ "ကုရ္အာန္" ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ေဝါဟာရဆင္းသက္ပုံကိုတင္ျပရန္ရည္ရြည္သည္ျဖစ္ေၾကာင္းဦးစြာပထမေလးစားစြာအသိေပးပါရေစ။ အမိျမန္မာျပည္တြင္းမွီတင္းေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ားစုက မိမိတို႕၏ ဘာသာတရားကိုတည္ေဆာက္ထားေသာျပဌာန္းထားေသာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ က်မ္းဂန္ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ုေရးသားရာတြင္ "ကုရ္အာန္"ဟုေရးသားသုံးစြဲၾကေသာ္လည္း၊ မြတ္စ္လင္မ္မဟုတ္သည့္ဘာသာျခား အမ်ားစုမွာမူ "ကိုရန္" က်မ္းဟု ေရးသားသုံးစြဲေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤသို႕ျဖစ္ရျခင္းသည္ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ားစုမွာ ငယ္စဥ္ကေလးဘဝကပင္ အာရဗီ အသံထြက္မ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးျပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာသာျခားတို႕မွာမူ အာရဗီအသံထြက္မ်ားျဖင့္ ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈမရွိခဲ့ၾကသည့္အေလွ်ာက္ မိမိတို႕အေနျဖင့္ လွ်ာယဥ္ေနေသာ အသံထြက္ျဖင့္သာလွ်င္
ေခၚေဝါသုံးစြဲေနၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္ကားဓမၼတာပင္။ ဤေခါင္းစဥ္တြင္ အသံထြက္အမွန္ျဖစ္ေသာ "ကုရ္အာန္"
ဟူ၍သာေရးသားသုံးစြဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္အားလုံးတို႕က က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္မွ သတင္းစကားကို လူသားတို႕အားပို႔ ခ်ျဖန္ခ်ီခဲ့သည့္ တမန္ေတာ္မ်ားအစဥ္အဆက္တြင္ ေနာက္ဆုံး ႏွင့္ တံဆိပ္ေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈအျဖာျဖာကိုယ္ေတာ့္အေပၚသို႕ က်ေရာက္ပါေစ)ထံသို႕ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ ဂ်ိဘ္ရာအိလ္ ကိုေစလႊတ္၍ ပို႕ခ်ခဲ့ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ "စကားေတာ္"ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကပါသည္။
စကားလုံးေဝါဟာရမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အဓိပၸါယ္သည္လည္းေကာင္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္မွျဖစ္ျပီး က်မ္းေတာ္လာ အာယဟ္ ေတာ္မ်ားသည္ ျပိဳင္ဘက္ကင္းျပီး၊ လိုက္လံတုပေရးသား၍လည္းအလွ်ဥ္းမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကမာၻ့သမိုင္းတစ္ခုလုံးက သက္ေသခံလွ်က္ရွိပါသည္။
က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ရြတ္ဖတ္သရဇၥၽယ္ျခင္းသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားသက္ဝင္ယုံၾကည္ကိုးကြယ္၍ျပဳေသာအမႈမ်ားအနက္မွ
ခဝပ္ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာအမႈတစ္မႈလည္းျဖစ္ေပသည္။ ဤက်မ္းေတာ္ျမတ္သည္ အကြဲအလြဲမရွိတစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းျဖစ္ေသာ
အခိုင္အမာေထာက္ခံမႈတို႕ျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ပို႕ခ်ျခင္းခံရသလို က်မ္းေတာ္ျမတ္ အစအဦး အခန္းျဖစ္ေသာ စူရဟ္အလ္ဖြာသိဟဟ္္္ မွ ေနာက္ဆုံးအခန္းျဖစ္ေသာစူရဟ္အႏၷားစ္အထိစာအုပ္အသြင္ျဖင့္ကနဦးကတည္းကေရသားမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းခံရေသာက်မ္းလည္းျဖစ္ေပ သည္။အာရဗီေဝါဟာရ"ကုရ္အာန္"၏ဆင္းသက္ပုံကိုဘာသာစကားေဗဒပညာရွင္တို႕၏အထံတြင္မူအယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလွ်က္ရွိေပသည္။ ကြဲျပားလွ်က္ရွိေသာဘာသာစကားေဗဒပညာရွင္တို႕၏အယူအဆမ်ားအနက္ ေအာက္ပါအယူအဆတို႕မွာအလြန္ထင္ရွားလွေပသည္။
၁။ ဘာသာစကားေဗဒပညာရွင္အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္ တို႕၏အဆိုအရ "ကုရ္အာန္" ဟူေသာေဝါဟာရ သည္
"
ကရအ" ဟူေသာ ၾကိယာပုဒ္ မွဆင္းသက္လာေသာ "ဖတ္ျခင္း""ရြတ္ျခင္း" "ဖတ္ရန္""ရြတ္ရန္" ဟု အဓိပၸါယ္ရသည့္ ၾကိယာနာမ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကေလသည္။ ဤသည့္ ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို က်မ္းေတာ္ျမတ္"ကုရ္အာန္" တြင္လည္း သက္ေသခံခ်က္လာရွိေၾကာင္း ေအာက္ပါအာယဟ္ေတာ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈေလ့လာသိရွိႏိုင္ၾကေပသည္။
က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၇၅:၁၇-၁၈ တြင္
"
အင္န္နအလိုင္နာ ဂ်မ္အဟူ ဝကုရ္အာနဟူ"
ဧကန္စင္စစ္ ယင္း (ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္) ကိုစုေပါင္းျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ထိုနည္းတူစြာ(ယင္းကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို)
ဖတ္ေစျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ငါအရွင္ျမတ္၏ တာဝန္ျဖစ္၏။
(
က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၇၅:၁၇)
"
ဖအိဇာ ကရအ္နာဟု ဖသ္သဘိအ္ ကုရ္အာနဟူ"
သို႕ျဖစ္ေပရာ အၾကင္အခါဝယ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ယင္း (ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္) ဖတ္ၾကားေတာ္မူခဲ့အံ့။
ထိုအခါ (ယင္းကုရ္အာန္၏ ဖတ္ၾကားခ်က္ကို) အသင္သည္ လိုက္ (၍ဖတ္) ပါေလ။ နားေထာင္ပါေလ။
(
က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၇၅:၁၈)
ကဗ်ာသီကုံးဖြဲ႕ဆိုျခင္းအတတ္ကို ကြၽမ္းက်င္ေသာ ဆြဟာဗဟ္ၾကီး ဟစၥါန္ဘင္န္သာဘစ္သ္ (ရသြီယလ္လာဟုသအာလါအန္ဟု)က သူ၏ကဗ်ာတစ္ပုဒ္တြင္ တတိယခလီဖြာၾကီး အုသ္မာန္ ဘင္န္ အဖြ္ဖြာန္ သခင္ၾကီး ကြယ္လြန္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍..............
"
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားတသရင္း၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥၽယ္ျခင္းအမႈတို႕၌ေမြ႕ေလ်ာ၍ သူ၏ ညတို႕ကိုကုန္ဆုံးေစေလ့ရွိေသာ၊ သက္ဝင္ယုံၾကည္ခဝပ္ကိုးကြယ္မႈ ၏ လကၡဏာျဖစ္သည့္ အဘိုးအိုအား သူတို႕သည္ စြန္႕လႊတ္ခဲ့ေလျပီတကား" ဟုဖြဲ႕ဆိုထားေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာသိရွိမွတ္သားခဲ့ဖူးပါသည္။ ဤကဗ်ာစာပိုဒ္၏အာရဗီမူရင္းတြင္လည္း "ကုရ္အာန္" ဟူေသာ ေဝါဟာရကို "ရြတ္ဖတ္သရဇၥၽယ္ျခင္း" ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဖြဲ႕ဆိုထားပါသည္။


No comments:

Post a Comment